^
1 TIMOTI
E Timoti ge barautu taro la merera la visigolola
E Pol sagege tavu la gilogo te La Tahalo Uru soio tetala
E Pol tutu toleale Timoti veia eia ge magiri vagari
La gauru la kilaka
La pulolou tegiteu e hatavivile oio te la lotu
La pulolou tegiteu la mulugaluga la lotu
La vulovulo la tahalo la vibaumulila
E Pol veipala la vuhu la sibitalala te Kraist
Egite la tahalo la visigologolola ge sibitala
La vulovulo la bilalaha te Kraist
La gauru la vibaumulila
La vibaumulila soio tegiteu e hatavivile la bahararu
La merera ale goio tegiteu e ururu te la lotu
La merera ale goio tegiteu la tahalo la igogolu
La merera ale sesele me la merera la visigologolola
La vitetelila bakisi
La pulolou tegiteu la tahalo la vuliti
La tapasi la merera