^
2 TIMOTI
Pol rɨmə nəkwəkwə e, ramvən kɨmi Timoti
Pol ravəhsi-haktə nətərɨgien kape Timoti
Pol ramni vi vi Onesiforas
Norien kape mobael huvə kape Yesu Kristo
Norien atuatuk kape nhajounien Nəgkiarien kape Kughen
Kwasɨg ikɨn Yesu tukruə məkir narmamə, nahasien tukruə
Mə Timoti tukrəri-pən norien kape Pol
Pol raməvsao kɨn kafan mɨnə tɨksɨn
Nəgkiarien infamien