^
RÁ MɄDI RA PEDRO
Ra apostol Pedro opabi núꞌʉ ya gamfri xa nxani habʉraza
Ya gamfri pɛꞌtsa ꞌnara nthøꞌmate de ra te pa nza̱ntho
Ajua̱ ne ga pɛꞌtshʉ ꞌnara te strá ntꞌaxi
Ra Zidada Jesucristo gueꞌa̱ ra mʉdi do bi mɛgui Ajua̱ ja rá nija̱ núꞌa̱ te
Ya gamfri gueꞌa̱ rá hnini Ajua̱
Pɛphʉ Ajua̱ co ri tehʉ
Ra Zidada Jesucristo bi zɛta ya tsꞌothogui, y njabʉ ga tsɛthʉ nehe
ꞌNara tsꞌofo pa ya medintha̱ti
Mahyoni da sufri núꞌa̱ toꞌo øtꞌa ra hño
Pɛphʉ Ajua̱ co núꞌa̱ ra mfa̱di ne ra tsꞌɛdi xa ꞌraꞌahʉꞌa̱
Ya gamfri mahyoni da sufri
ꞌNara tsꞌofo pa ya gamfri
Ya nzɛnjua pɛhna ra apostol Pedro nu mi uadi rá carta