^
KALESIA
Pol təmətuoun matəghat kəm ilat
Namnusən Təwɨr kitiəh əm
Uhgɨn Təmaun-in Pol
Aposol mɨn neen kəmotegəhan-in wək rəha Pol
Pol təməhai Pita
Etəmim itəm otatəhətə e Iesu, Uhgɨn in otasitu lan
Netəm Kalesia kəmotapəs suatɨp
Nətəu-pənən Lou, ne nahatətəən e Iesu
Uhgɨn təmaupən mol nəniəkɨsən rəhan, məto Lou təmuarisɨg təsafələn
Lou rəhan əh-ikɨn wək
Nian u-roiu rəha nahatətəən e Iesu Kristo
Itəmat rafin kitiəh əm e Iesu
Kitat nenətɨ Uhgɨn
Pol nɨkin tɨtahmə o netəm Kalesia
Namsu rəha Heka ne Sera
Iesu təmɨkɨs rəkɨs rəhan mɨn netəmim
Nolən rəha Narmɨn Rəha Uhgɨn ne nolən rəha netəmim
Təwɨr məmə kotasitu e katipa əfɨgəm rəhatat mɨn
Namnun nəghatən rəha Pol təmən kəm ilat