^
KOLOSI
Pol təmətuəuin rəhan nəghatiən
Pol təməni-vivi Uhgɨn o nətəm Kolosi
Krɨsto in ilɨs tapirəkɨs natimnati rəfin
Pol tatol uək rəha niməfaki
Nəkotəkeikei mətəhatətə əskasɨk e Iesu
Rəhatəmah nəmiəgəhiən otəkeikei mətatɨg əmə e Krɨsto.
Iesu tətarmənɨg e təmah
Nəmotos nəmiəgəhiən vi mətəu itəmah nəmotol kətiəh e Krɨsto
Suaru əhruahru
Noliən əhruahru rəha tatə, mɨne mamə, mɨne kəlkələh mɨn
Noliən rəha slef mɨne rəhan iərmənɨg
Pol təməgətun ilah
Pol təmahlipən suah mil kətian o lah
Naunun nəghatiən rəha Pol