^
FƗLƗPAI
Pol təməni təuvɨr kəm lah
Pol təməfaki o nətəm Fɨlɨpai
Nian Pol əpəha e kaləpus, nətəmimi kəmotətəu nanusiən təuvɨr
Nəhtuliən əskasɨk
Kotəkeikei məutohtəupən suaru rəha Iesu Krɨsto
Itəmah nəkotəhmen e nəhagəhagiən
Timoti mɨne Epafrotaetəs
Suaru pəhriən o nosiən noliən əhruahru
Pol təmalkut əskasɨk məmə in otəhrun təhmɨn Krɨsto
Pol təməfəri nətəlɨgiən rəhalah
Pol nɨkin tagiən o nasiruiən rəhalah
Naunun nəghatiən rəha Pol