^
Luk
Lukün Zitülkus Ini Peba Wialómóm
⌊Anerrua⌋ Bóktanórr Wagó, Zon ⌊Baptaes Bain⌋ Pama Sab Tómtómóle
Anerrua Bóktanórr Wagó, Yesu Sab Tómtómóle
Merri Elizabetón Angónóm Natókórr
Merri Godón Yagürlürr
Zon Baptaes Bain Pama Tómtómólórr
Zekarraea Godón Yagürlürr akó Oya Bóktan Büdrratlórr
Yesun Amtómól
⌊Sip⌋ Ngabkan Pam akó Anerru
Yesun ⌊Godón Gyabi Müótüdü⌋ Pupainóp
Olommokur Yesu Godón Gyabi Müótüdü Wamórr
Zon ⌊Baptaes Bain⌋ Pama Kwat Alótórr Yesunkü
Yesun Baptaes Ain
Yesun Abalbobatal
Yesun ⌊Satania⌋ Kolae Tonarr Tónggapónóm Alngomólóm Kain Yarilürr
Yesu Tóba Zaget Bókyanórr Galili Prrobinsdü
Nazarret Wirri Basirr Pamkolpama Yesun Alzizi Amanikóp
Kolae Samupükü Pam
Yesu Abün Pamkolpam Dólóng Nyónónóp
Yesu Umulbain Pokodó Ipadórr
Yesu Ngaen-gógópan Umulbain Olmal Ngibaunürr
Yesu Soso Azid Pam Dólóng Yónürr
Yesu Büb Bidal Pam Dólóng Yónürr
Yesu Libaen Ngyaunürr Oyaka Solkwat Akyanóm
Küsil Gida Bóktan Poko Ngaep Gidapükü Dabyón-gu
Yesu ⌊Sabadan⌋ Loda
Tang Bidal Pam
Yesu 12 ⌊Apostol⌋ Ilianórr
Yesu Pamkolpam Umulbain Yarilürr akó Dólóng Nyónónóp Tibiób Azidüdügab
Bagürwóman Ngibtan Bóktan akó Kolae Ódód Bóktan
Yabü ⌊Moboküpdü Ubi⌋ Blaman Pamkolpamdó Asi Yarile
Kolpam Zaz Bain-gu
Nugup akó Tóba Küp
Müót Balmel Pam Nisab Alap-alap Bóktan
Yesu Gazirr Pamab Kopo Ngakan Wirri Paman ⌊Leba Zaget Olom⌋ Dólóng Yónürr
Yesu Kóblean Siman Olom Irsümülürr Büdüldügab
Zon ⌊Baptaes Bain⌋ Pama Yesunkwata Bamtin Yarilürr
Yesu Darrü Kolan Kolae Tonarr Barrgonórr
Kola Yesun Nidi Elngomólnóp
Küp Barit Paman Alap-alap Bóktan
Alap-alap Bóktanan Zitülkus
Yesu Küp Barit Paman Alap-alap Bóktan Müsirrga Yónürr
Kumngyindü Zyón Kla
Yesun Aip akó Zoretal
Yesu Wirri Wór Piküp Yónürr
Yesu Kolae Samupükü Pam Dólóng Yónürr
Yesu Zaerrusün Óp Olom Dólóng Wyónürr, akó Darrü Kola Yesun Mórrkenyórr Yamurrürr
Yesu Tóba 12 Umulbain Olmal Zirrnapónóp
Errod Abün-abün Gyagüpitótók Yazebórr Yesunme
Yesu 5,000 Pam Ngabyónürr
Pita Yesun Müsirrga Yónürr
Yesu Tóba Azid Aeng akó Büdülankwata Bóktanórr
Yesun Büba Darrü Tonarr Bainürr
Yesu Kolae Samupükü Olommokur Dólóng Yónürr
Yesu Akó Nis Ngim Tóba Büdülankwata Bóktanórr
Ia Wirrian Nótóke?
Yesun Umulbain Olmalpükü Koke Nótó Bóka Bamgünda, Wa Ibükama
⌊Samarria⌋ Basirr Pamkolpama Bangónóp Yesun Apadóm
Ma Ngibürr Kla Eloko Yesun Mamoanóm
Yesu 72 Umulbain Olmal Zirrnapónóp
Amkoman Bangun-koke Wirri Basirr
Ene 72 Umulbain Olmala Bagürwómi Tóbakonórr
Yesu Tóba Ab Yagürürr
Morroal ⌊Samarria⌋ Paman Alap-alap Bóktan
Marrta akó Merri
Tóreankwata Umulbain Bóktan
Yesu akó Be-elzebul
Kolae Samua Nóma Alkomólda
Amkoman Bagürwómdü Nidipko
Pamkolpama Yesun Wirri Tulmilüm Yatop
Ilküp Büban Zyón Klama
Yesu Parrisi akó Mosesón Gida Umulbain Pamab Kolae Tonarr Pupo Ninóp
Bóktan, Tórrmen Tulmil, ó Aumana Gyagüpitótók Wata Darrpan Pokodó Bórrmamólórrón Kwarile
Mi Wata Godón Gum Koralo, Pamdó Koke
Yesun Alpin-gu Pamab Obzek Kwata
Alap-alap Bóktan Gonggo Mórrel Pamankwata
Gyakolae Bain-gu
Kwitüm Ne Mórrelse
Azil-azil ⌊Leba Zaget⌋ Pam
Ngambangól Leba Zaget Pam akó Ngambangól-koke Leba Zaget Pam
Yesun Umulbaindügab Pamkolpama Sab Darrem-darrem Bóka Bamgünüm Bairre
Ini Tonarr Amzyat
Saul Bain Marü Kotóm Nótó Ainüm Kainda
Kolae Tonarran Darrem Módóga: Büdül
Alap-alap Bóktan Waon-koke ⌊Pig⌋ Nugupankwata
Yesu Darrü Dam Bairrün Kol Dólóng Wyónürr ⌊Sabad⌋ Ngürrdü
Karian Küpan Alap-alap Bóktan
Istan Alap-alap Bóktan
Suran Mamtae
Yesu akó Errod13:31 Errod Galili prrobins alngomól pam yarilürr Rrom kingankü.
Yesun Gyaur Zerrusalem Pamkolpamdó
Yesu Azid Pam Dólóng Yónürr
Moba Ngi Tüp Alkomól akó Popa Gailankwata
Wirri Alongalo Tórean Alap-alap Bóktan
Yesun Amkoman Zaget Pamóm Bain
Mis-koke Soltzan
Bamrükürrün ⌊Sipan⌋ Alap-alap Bóktan
Bamrükürrün Mani Küp
Bamrükürrün Siman Olom
Ilklióbülión Elklaza Ngabkan Pam
Yesun Ngibürr Umulbain Bóktan
Mórrel Pam akó Lazarrus
Kolae Tonarr akó Kolae Tonarr Barrgon
Godón Amkoman Bangun
⌊Leba Zaget⌋ Pamab Zaget
Yesu 10 Soso Azid Pam Dólóng Ninóp
Pamkolpamab Oloman Alkomól Tonarr
Alap-alap Bóktan Kóble akó Zazankwata
Alap-alap Bóktan Parrisi akó ⌊Taks Mani Dakabain Pamankwata⌋
Yesu Kari Olmalpókal Bles Ninóp
Mórrel Pam
Yesu Akó Aüd Ngim Tóba Büdülankwata Bóktanórr
Yesu Ilküküp Murrbausürrün Pam Dólóng Yónürr
Zekias ⌊Taks Mani Dakabain Pam⌋
⌊Gold⌋ Mani Küpan Alap-alap Bóktan
Yesu Kingzan Zerrusalem Wirri Basirrdü Bangrinürr
Yesu Yón Gyaur Yarilürr Zerrusalemónbókamóm
Yesu ⌊Godón Gyabi Müótan⌋ Kal Akólórrón Pul Basirrdü Wamórr
Amtin Bóktan Yesun Zagetankwata
⌊Grreip⌋ Apap Ngakan Pamab Alap-alap Bóktan
Amtin Bóktan Poko Taks Maniankwata
Amtin Bóktan Poko Büdülab Barsinankwata
Amtin Bóktan Poko Ene ⌊Kerrisonkwata⌋
Yesu Pamkolpam Arüngi Ikik Nókrrónóp Mosesón Gida Umulbain Pamabbóka
Kóblea Wirri ⌊Gyaur Kla⌋ Godón Ekyanórr
Elnga Ngürrab Tómbapón Tulmil
Zu-koke Nidipko Zerrusalem Wirri Basirr Sab Idi Kolae Irre
Pamkolpamab Oloman Alkomól Tonarr
⌊Pig⌋ Nugupan Alap-alap Bóktan
Yesun Pamkolpam Wata Umul-umul Kwarile
Yesun Büdül Bóktan Ingrinóp
Zudas Ubi Bainürr Yesun Wirri Pamab Tangdó Angrinüm
Yesu Tóba Umulbain Olmalpükü Büdül Kórzyón Alo Elorr
Lodón Gyagüpi Amanik Alo
Wirri ia Nótóka?
Yesu Singül Kwata Bóktanórr Wagó, Pita Sab Oya Yalpine
Müp Tonarra Sab Togoble
Yesu ⌊Olib Pododó⌋ Tóre Yarilürr
Yesun Gazirr Pama Amigóp
Pita Yesun Yalpinürr
Yesun ⌊Tiz Yangónónóp⌋
Yesu Balngomól Byarrmarr Pamab Kwóbbazendó Zamngólórr
Yesu Paelatón Obzek Kwata Zamngólórr
Yesun Errodka We Idüdóp
Yesu Tóba Büdül Bóktan Ipadórr
Yesun Krrosdó Emngyelóp
Yesu Nurrótókórr
Yesun Gapókdó Ingrinürr
Yesun Büdüldügab Irsümülürr
Yesu Nis Mamoan Olom Nispükü Basenórr, Ema-us Basirrdü Tótók Kwatódó
Yesu Tóba Umulbain Olmaldó Okaka Tübyónürr
God Yesun Sipadórr Kwitüdü