^
2 CORINTIOS
Ja' smelol c'alal lic sc'opan ta carta jch'unolajeletic tey ta Corinto li Pabloe
Ja' smelol ti mu xcuch yu'un laj ya'i Pablo c'alal laj yich' contrainele
Ja' smelol c'u yu'un muc x'ech' sq'uel jch'unolajeletic tey ta Corinto li Pabloe
Ja' smelol c'alal laj yal Pablo ti tspasbe perdón li boch'o chopol c'usi spasoje
Ja' smelol ti mu junuc yo'nton laj ya'i Pablo tey ta Troase
Ja' smelol ti ja' ta sventa Cristo xu' cu'un chcal batel sc'oplal li Cristoe, xi Pablo
Ja' smelol ti ivu' xa cu'un xcholel ta sventa Dios li c'usi ach' chapanbil sventa chijcolutic oe, xi Pablo
Ja' smelol ti chijcuxiutic sbatel osil me jch'unojtic ti ja' Jcoltavanej cu'untic li Cajvaltique
Ja' smelol ti tsc'an Dios ac'o lecubuc scotol cristianoetic ta sventa li Cristoe
Ja' smelol ti stemplo cuxul Dios c'otemutique
Ja' smelol ti xcuxet no'ox yo'nton Pablo c'alal la sjel c'usi tsnopic li jch'unolajeletic ta Corintoe
Ja' smelol ti ep la stsobic taq'uin li quermanotactique yu'un tscoltaic li yan jch'unolajeletique
Ja' smelol ti chbat sq'uel jch'unolajeletic li Titoe xchi'uc li boch'otic ta xchi'in batele
Ja' smelol c'alal la scoltaic yan jch'unolajeletic li jch'unolajeletic ta Corintoe
Ja' smelol c'alal laj yal ti tsots yabtel ac'bil yu'un Dios li Pabloe
Ja' smelol c'u x'elan tspasic li boch'otic jcholc'opetic yalojique
Ja' smelol c'alal laj yal Pablo ti ep vocol la sta c'alal la xchol sc'op Diose
Ja' smelol c'alal laj yal Pablo ti oy c'usi i'ac'bat yil yu'un Cajvaltique
Ja' smelol c'alal laj yal Pablo ti chbat sq'uel yoxibal velta li jch'unolajeletique
Ja' smelol ti slajeb xa la sc'opan ta carta jch'unolajeletic li Pabloe