^
Rom
Pol owra “erres” tevi nir
Pol owra pian puklue nir
Derteren ne nosp̃en nga m̃irres
Jinibb nir arivel lingi Atua pa osuw
Atua p̃iwer sesesre lat nga puto suri tevi jinibb nir renge sel nga mumomsawos
Nale nesesreien sete orongwos p̃ila nawone se m̃eri Isrel nir
Murru Atua omomsawos erres tetajer
Jinibb san ejki rres nawon nga mumomsawos m̃irres
Jinibb san orongwos pumomsawos p̃irres renge nosurien kis kobbong
Epram omomsawos suri bbong nosurien sen
Atua ololi rijrijen sen tevi Epram suri Epram nosurien sen
Demat ko neiren
Atam ko Iesu Kristo
Rrammij jile re nololien
Demij maur rreknga slev ne murrun nga mumomsawos
Nale rrongrrongvien ne totkoien
Nololien evi nanu nga m̃isij p̃erp̃er
Mauren nga Nem̃in On m̃ilai
Nosrövien nga rrapa-lai
Merrenien se Atua nga mimrreni kerr e
Atua otobbtobbue m̃eri Isrel nir tuwi pa
Atua okloli erres kobbong
M̃eri Isrel elep sete arongwose nosp̃en nga m̃irres se Kristo
Atua elai mauren tevi m̃eri Isrel nir ko jinibb ne vare nir
Atua emrreni malume m̃eri Isrel
Mian ko Atua p̃ila lweni m̃eri Isrel nir
Atua ela mauren tevi jinibb ne vare nir
Atua orrorrmi jinibb jijle
Murru Atua erres p̃elak
Loten weretunen se kalesia nir
Norrorrmien se kami pian ngatan
Murrun nga marmerreni temijpale jinibb
Jinibb nga marivi kalesia nir parmerreni devje nuval ser
Kalesia parosuri wor numal ko nir
Jinibb nir parmerreni tuwar ko tasir
Kerr rramivi jinibb ne moron
Sete kapwer lokloksi tuwa kami nir ko tasi kami nir
Sete rraploli sele kerr nir parvitan
Sete rraprrorrmi kerr kis kobbong, kerr rraprrorrmi wor jinibb m̃inij ko nir
M̃eri Isrel nir ko jinibb m̃inij nir parini wor lat pisansan ko
Majingen se Pol nga m̃imajing se jinibb ne vare nir
Pol orrorrmi nga pian pukluklu Rom
Pol nale sen nga muwra erres tevi jinibb nir
Bongsi nale se Pol tevi nir
Nale ne parsurövi nise Atua pian mare