^
2 Tesaloniki tãn
Pole wɛ́kɩ́nɔ́lɛ Tesaloniki tãn tyɩ́
Liyel wɛ̃̀kɩ̀ kɔ́lɔ́lɛ yèvyãhrɩ sɔkɔ
Tyi nónó-á kɩ Tɛ̃̀ ǹgbɛ̃ syɩ́npɔnɔ dyàh tɛ̃
Tesaloniki tãn gbáhntɛ̃nɔlɛ Yesu yõ sɛ̃́nɔ́ sɔkɔ
Nírí pɩ́nɔ́ yáhnkɔ̃nɔlɛ
Gbáhdyâh dínsàhnɔ́lɛ gbãndal pɩ́nɔ́ tyɩ́ sɔkɔ
Wɛ́kɩ́nɔ́lɛ névye tyɩ́ ànɛ̂ sãm mɔ́nɔ́lɛ pé sɔkɔ