^
Za̰a
Zezu Krisi ɓa Ɓay
Za̰a Batis ɓaa nasi ɓay Zezu
Zezu ɓa Vu Baɗu Ŋgɛrɛwṵru
Titire leɗ nduoɓal Zezuri
Zezu se zaɗ ya̰aŋa kḭ ká Kana
Zezu nii nzoɓ ɗáɓ fe híeri ká hul ka̰ni Ŋgɛrɛwṵru
Zezu kɔ ɓil law nzoɓri riw bele
Zezu ɓáy Nikɔdɛm
Za̰a Batis ɓaa nasi ɓay
Zezu ɓáy má̰y ká Samari
Zezu vaa vu ŋgɛrɛdɔma̰y
Zezu vaa nzoɓ ká sùo-ɛ hu wǔɔ
Vu Ŋgɛrɛwṵru ɗaa fe ká Bi-ɛ hii
Nasi ɓayri ká kiɛ Zezu ɓa Vu Ŋgɛrɛwṵru
Zezu ha̰ fe sṵm ha̰ ruɔ nzoɓri
Zezu se-seɗ ká tul mbii
Zezu ɓa ŋgaw ká ha̰ nzoɓ kǎwke ɓáy kumnun
Nzoɓri ŋgḭi ɓamba pɔŋ fal Zezu
Nam ká Zezu a tína sùo-ɛ na vi ya ɓáy
Zezu se zaɗ suoriya ká Zuruzalɛm
Nzoɓri má̰y kḭ ɓay ká tul Zezu
Má̰y ká ɗaa nun pie
Zezu ɓa zaɗ taŋa
Zezu baka ŋgɛrɛdɔma̰y Ziɓri
Ɓay ká se tul vu Abaraham taa tusuɛkeri
Zezu vaa nzoɓ ra̰w mbḭw munu
Fariziri vbi leɗban ká nun-ɛ kɔ zaɗ
Ra̰w ká ɓáy faa tem
Zezu ɓa nzoɓ kɔ́rɔ baɗu taa tusuɛke
Ŋgɛrɛdɔma̰y Ziɓri tuŋ Zezu ŋgereŋ
Huɗ Lazar
Zezu ɓa nzoɓ túma nzoɓ ha̰ ni kaw ɓáy kumnun
Zezu ha̰ Lazar yḭ̀i a kaw ɓáy kumnun
Ŋgɛrɛdɔma̰y Ziɓri nzaa faa ɓay ika Zezu
Mari ɗaa num zuɔ ɓal Zezu
Nzoɓri ɗaa mbay ɓo tul Zezu
Gɛrɛkri nzaa faa ɓay kɔ́kɔ Zezu
Zezu ɓaa ɓay ká se tul huɗ ɓe
Law ŋgɔŋɔ Ziɓri
Zezu ɓaa ɓay ká se tul kúŋ sal ɓay
Zezu wàa ɓal leɗ nduoɓal-ɛri
Zezu ɓaa ɓay se tul Zudas káʼa mbika tul-e
Zezu ha̰ bol kusol fie ha̰ leɗ nduoɓal-ɛri
Zezu ɓaa ɓay ká tul má̰y ɓay Piyɛr
Zezu ɓa faa séke ɓa luo Bi-ɛ
Zezu waa ɓay píe ɓáy Tem Law Pie
Zezu ɓa sùo puu taa tusuɛke
Nzoɓ tukɛlɛri fṵy Zezu ɓáy leɗ nduoɓal-ɛri
Peɗ ká Tem Law Pie a ɗáa
Ɗáa síe a fɛ́rɛ ɓa suoriya
Zezu ɗaa nzaa ɓay kere ɓay tul nzoɓ ɓeri
I mgba Zezu
I sùu Zezu í séke ni pol Anasi
Piyɛr ma̰y ɓay ká tul Zezu
Ŋgɛrɛnzoɓ fe poy vbi Zezu ɓay
Piyɛr ma̰y ɓay ká tul Zezu na rɔɓay
I mgba Zezu se pol Pilaɗ
I kuŋ ɓay huɗ ɓo tul Zezu
Pilaɗ ɗaa ɓay huɗ ɓo tul Zezu
I ɓer Zezu ɗo tul puu say huɗ
Huɗ Zezu
Nzoɓ yṵm tuŋ gar Zezu
I ɗaa Zezu ɓo luɔ huɗ
Zezu tḭi saa luɔ huɗ
Zezu ɓaa ɓay ziŋ Mari ká puo ɓe ɗo Madala
Zezu tḭi tul leɗ nduoɓal-ɛri
Toma kɔ Zezu ɓa Ŋgɛrɛmbay ɓe
Má̰ra ɓay mbeɗe key
Zezu tḭi tul leɗ nduoɓal-ɛri ká nzaa maambii
Zezu vbi Piyɛr ɓay
Síŋ tul ɓay