^
1a de San Juan
Lee wdizh kwaan nzaa yalnaban
Dios nak xni
Jesucrist nted xkwent be lo Dios
Nzhaal kela be tub be stub be
Yalnkade nu kwaan wli
Xinn Dios nak be
Nzhaal kela be tub be stub be
Wen zo be lo Dios
Xomod labeyy gu xaa nzho Mbi Naban cheen Dios lextoo
Dios nak yalnkela
Mod le be gan lo yizhyo
Kwent kwaan nzaa Dios cheen Jesucrist
Rason kwaan mzaa Juan