^
Galacia
Ang matod ang Mo-yang Balita
Mga monopa si Pablo nagimong apostolis
Si Pablo rinisibi tang domang mga apostolis
Sinambleng ni Pablo si Pedro
Judio obin belag ta Judio pariong mangalibri mga magto ong ni Jesus
Magtoman ong Katobolan obin magto ong ni Cristo?
Ang Katobolan ig ang Pangako tang Dios
Angay sindol tang Katobolan
Agdemdemen ni Pablo ta mo-ya tang mga taga Galacia
Ang kalimbawan ni Agar may ni Sara
Magpadayon ita ong kalibrian
Ang kaliagan tang Ispirito Santo parti ong kaliagan tang taw
Oring mga bitala