^
Lansoa Thimaatoos
Thimaatoosna Bhawloos Barjoam Kinin Gobshoono
Kiristoosna Gaalenam Tiya Zaskayno
Ooshimbhima Waadiman Ea
Macchin Rooronaka Maatayno Siyono Yerro
Macchino Kiilimeno
Bhawloos Yisa Kinin Bhocchisana Yerra
Macchin Nagaymakkono