2
Da:ibidi da Bogomusa: Gala, Soloumanema Fada:i Sia: Sia:su
Da:ibidi da bogomu galu, e da ea mano Soloumane ema misa:ne sia:i. E da ema dagomusa: fada:i sia:su amane sia:i, “Na bogomu eso da doaga:i. Di mae beda:ne, gasa fili aligima. Amola dia Hina Gode Ea hamoma:ne sia:be amo defele hamoma. Ea sema amola hamoma:ne sia:i Mousese ea Sema Buga ganodini dedei, amo defele hamoma. Di da amane hamosea, di da habodili ahoasea amola di adi hamosea, hahawane ba:mu. Hina Gode da nama amane ilegele sia:i, ‘Digaga fi da Na sia: amo mae fisili dafawane noga:le nabawane hamosea, ilia da Isala:ili fi ouligilalumu. Di da Ea sia: nabawane hamosea, Hina Gode da amo ilegele sia:i dafawane dima hamomu.
* 2 Sa:miuele 3:27; 20:10Eno adomu gala. Dia dawa: amo Youa:be da Isala:ili dadi gagui wa:i ouligisu dunu aduna, (Ne ea mano A:bena amola Yidie ea mano Ama:isa) medole legeiba:le, na hou wadela:lesi. Ela da gegesu esoga dunu eno ha lai dunu medole legei. Be Youa:be da olofosu esoga amo dunu elama dabe i. E da wadela:i hame hamosu dunu medole legei. Be waha da amo se nabasu na fawane da naba. Dia hamomu amo di dawa:. Amo dunu medole legema:ma.
2 Sa:miuele 17:27-29Be Gilia:de dunu Basila:iai egefelali ilima asigima, amola ili ouligima. Bai na da diaola A:basalomema hobeabeba:le, ilia da nama asigi galu.
2 Sa:miuele 16:5-13; 19:16-23Dunu eno dawa:ma-amo Simiai (Gila ea mano, e da Bahiulimi moilai Bediamini soge ganodini esalu). Na da Ma:ihana:ime sogega ahoanoba, e da nama gasa bagadewane gagabui aligima:ne ilegei. Be na da buhagilaloba, e da Yodane Hano amogai na gousa:i. Amola na da Hina Gode Ea Dioba:le, e hame medole legemu, amane dafawane ilegele sia:i. Be di da ema dawama:ne se dabe ima. Dia hamomu amo di dawa:. Amo dunu medole legema:ne sia:ma.”
Da:ibidi ea Bogosu
10 Da:ibidi da bogole, ilia da ea da:i hodo Da:ibidi Moilai Bai Bagade ganodini uli dogonesi. 11  § 2 Sa:miuele 5:4-5; 1 Hou Olelesu 3:4E da Isala:ili soge ode 40 agoane ouligisu hamoi. Amo ouligisu ganodini, e da ode fesuale agoane Hibalone moilai bai bagadega esala ouligilalu, amola ode 33 agoane Yelusaleme moilai bai bagadega esala ouligisu hamoi. 12  ** 1 Hou Olelesu 29:23Soloumane da eda Da:ibidi ea bagia hina bagade hou lai. Ea ouligilalusu da gasa bagade ba:i.
A:dounaidia ea Bogosu
13 Amalalu, A:dounaidia (ea ame da Ha:gide) da Ba:desiba (Soloumane eme) ema asi. Ba:desiba da ema amane sia:i, “Di da olofolewane nama misibala:?”
E bu adole i, “Ma! Na da olofoiwane misi.” 14 Amalalu, e da amane sisa: asi, “Na da dima adole ba:mu gala.” Ba:desiba da amane adole ba:i, “Di da adi sia:ma:bela:?”
15 E bu adole i, “Di dawa:. Na da hina bagade hou lamu da defea galu. Amola Isala:ili dunu huluane da na Isala:ili fi ouligima:ne dawa:i galu. Be hou eno da doaga:i. Amola Hina Gode Ea hanaiba:le, naeya da hina bagade hou lai dagoi. 16 Amola wali na da adole ba:su afae fawane gala. Na hanai logo mae hedofama.”
Ba:desiba da bu adole ba:i, “Dia hanai da adila:?”
17  †† 1 Hina bagade 1:3-4E bu adole i, “Hina bagade Soloumanema amane adole ba:ma (e da dia adole ba:mu hame hedofamu) ‘Siuneme a:fini A:bisia:ge amo A:dounaidia lama:ne ima.’ ”
18 Ba:desiba da amane sia:i, “Defeawane! Na da hina bagadema dia hanai amo adosimu.”
19 Amaiba:le, Ba:desiba da A:dounaidia ea adole ba:su adosimusa:, hina bagadema asi. Hina bagade da ea ame yosia:musa:, wa:legadole begudui. Amalalu, e da ea fisuga fili, amola e da fisu eno gaguli misa:ne sia:i. Amoga Ba:desiba da ea lobodafa la:ididili fi. 20 E amane sia:i, “Na da dima adole ba:su fonobahadi gala. Na hanai logo mae hedofama.”
Soloumane da amane adole ba:i, “Defea, ame! Dia hanai da adila:? Na da dia hanai hame hihimu.”
21 E bu adole i, “A:fini A:bisia:ge amo dia ola A:dounaidia lama:ne ema ima.”
22 Hina bagade da amane sia:i, “Dia abuliba:le A:bisia:ge amo ema ima:ne sia:sala:? Di da agoane sia:beba:le, di da defele na hina bagade hou ema ima:ne sia:sa. Bai e da naola. Amola gobele salasu dunu A:baia:da amola Youa:be da e fuligala:sa.”
23 Amalalu, Soloumane da Hina Gode Ea Dioba:le dafawane ilegele sia:i, “A:dounaidia da amo adole ba:beba:le, na da e dabema:ne medole legema:ne sia:sa. Na da amo hame hamosea, Gode da na medole legemu da defea. 24 Hina Gode da hamobeba:le, na da gasa fili, na ada Da:ibidi ea hina bagade fisu amoga hahawane ouligilala. Gode da Ea ilegele sia:i hame gogolei. E da Isala:ili ouligisu hou, na amola nagaga fi ninima i dagoi. Na da Hina Gode Esala amo Ea Dioba:le dafawane ilegele sia:sa. Wali esodafa, A:dounaidia da medole legei dagoi ba:mu.”
25 Amaiba:le, hina bagade Soloumane da sia:beba:le, Bina:ia da gadili asili, A:dounaidia medole legei.
Soloumane da A:baia:da Sefasi amola Youa:be Medole Legei
26  ‡‡ 2 Sa:miuele 15:24; 1 Sa:miuele 22:20-23Amalalu, hina bagade Soloumane da gobele salasu dunu A:baia:dama amane sia:i, “Dia soge gabolo lai A:nadode amoga masa. Na da di medole legemu da defea gala, be na wahadafa di hame medole legemu. Bai di da na ada Da:ibidi musa: se nabaloba, di da e fidilalu amola Hina Gode Ea Gousa:su Sema Gagili amo ouligilalu.”
27  §§ 1 Sa:miuele 2:27-36Amalalu, Soloumane da A:baia:da ea Hina Godema gobele salasu hawa: hamonanu amo fadegai. Amola Hina Gode da musa: Siailou moilaiga sia:i, (1 Sa:miuele 2:27-36 amo gobele salasu dunu Ilai amola ea fi da wadela:lesi dagoi ba:mu), amo sia: da didili hamoi dagoi ba:i. 28 Youa:be da amo hou nabi dagoi. (E da A:dounaidia fuligala:lalu be A:basalome hame fuligala:i.) Amaiba:le, e da Hina Gode Abula Diasuga hobeale, oloda hegomai da:iya ‘hono’ amo gagui. 29 Soloumane da Youa:be da Hina Gode Abula Diasuga hobeale, oloda ‘hono’ gagulalebe, amo sia: nababeba:le, e da sia: adole iasu dunu ema asunasi. E da Youa:bema ea hobea:i bai amo adole ba:i. Youa:be da bu adole i, “Na da Hina Gode na gaga:ma:ne hobea:i. Bai na Soloumaneba:le beda:i.” Amaiba:le, Soloumane da Youa:be medole legemusa:, Bina:ia asunasi. 30 E da Hina Gode Ea Abula Diasuga asili, Youa:bema amane sia:i, “Hina bagade da dima gadili misa amane sia:sa.” Youa:be da bu adole i, “Hame mabu! Na da guiguda: bogomu.” Bina:ia da hina bagadema buhagili, Youa:be ea sia:i ema olelei. 31 Soloumane da amane sia:i, “Youa:be ea sia:i defele hamoma. Amogawi e medole legema amola ea da:i hodo uli dogoma. Youa:be da wadela:i hame hamosu dunu medole legebeba:le, dunu huluane da Da:ibidi amola ea fi ilima ougili fofogadigi. Be e bogosea, ninia da amo se bu hame nabimu. 32 Hina Gode da Youa:bema se iasu imunu. Bai e da na ada Da:ibidima mae adole, wadela:i hame hamosu dunu aduna (ela hou noga:i da Youa:be ea hou baligi) amo medole legei. Amo dunu da A:bena (Isala:ili dadi gagui wa:i ouligisudafa) amola Ama:isa (Yuda dadi gagui wa:i ouligisudafa).
33 Amo medole legesu hou ea se dabe iasu da mae fisili, eso huluane, Youa:be amola ea fi ilima doaga:ga:la:lumu. Be Hina Gode da mae fisili, eso huluane Da:ibidi ea fi amo da ea fisuga fisia, ilima hahawane dogolegesu hou amola hasalasisu hou imunu.”
34 Amaiba:le, Bina:ia da Hina Gode Abula Diasuga asili, Youa:be medole legei. Ilia da ea da:i hodo ea moilai sogega uli dogone sali. 35 Soloumane da Bina:iama, Youa:be ea sogebi (dadi gagui wa:i ouligisu) i dagoi. Amola e da gobele salasu sogebi (A:baia:da musa: ouligisu) amo Sa:idogema i dagoi.
Simiai ea Bogosu
36 Amalalu, hina bagade da Simiai ema misa:ne sia:i. E da ema amane sia:i, “Dia diasu amo guiguda: Yelusaleme moilai bai bagade amo ganodini gaguma. Amogawi esaloma amola moilai mae yolesima. 37 Be di da moilaiga ga asili, Gidalone Hano amo baligisia, di da bogosu ba:mu. Amola di da dia hamobeba:le fawane amo se dabe iasu ba:mu.” 38 Simiai da amane sia:i, “Defea hina bagade! Na da dia sia:i defele hamomu.” Amaiba:le, e da eso bagohame Yelusaleme amo ganodini esalu. 39 Be ode udiana gidigili, ea udigili hawa: hamosu dunu aduna da hobeale, Ga:de soge hina bagade A:igisi (Ma:iaga ea mano) ema asi. Simiai da ela da Ga:de sogega doaga:i nababeba:le, 40 e da ea dougi da:iya fisu ligisili, fila heda:le, ea udigili hawa: hamosu dunu hogomusa:, Ga:de soge hina bagade A:igisima asi. E da ea udigili hawa: hamosu dunu ba:beba:le, ela ea diasuga bu oule misi. 41 Soloumane da ea hamoi nababeba:le,
42 e da ema misa:ne sia:sili, ema amane sia:i, “Na sia:beba:le, di da Hina Gode Ea Dioba:le amo Yelusaleme hamedafa yolesima:ne ilegele sia:i. Amola na da dima sisane sia:i, di da Yelusaleme yolesea, dafawane bogomu. Di da amo sia: dafawaneyale ilegei amola na sia: nabawane hamoma:ne sia:i. 43 Amaiba:le, di da abuliba:le dia ilegele sia:i wadela:lesibala:? Amola na hamoma:ne sia:i hame nabibala:? 44 Di da na ada Da:ibidima wadela:le bagade hamoi. Amo di dawa:. Amaiba:le, Hina Gode da dima dawa:ma:ne se dabe imunu. 45 Be E da nama hahawane dogolegele imunu amola Da:ibidi ea hina bagade ouligisu hou da gasa fili, eso huluane dialumu.” 46 Amalalu, hina bagade da Bina:iama hamoma:ne sia:beba:le, e da ga asili, Simiai medole legei. Amalalu, Soloumane da gasa fili, Isala:ili ouligisu hou gaguiwane ba:i.

*2:5: 2 Sa:miuele 3:27; 20:10

2:7: 2 Sa:miuele 17:27-29

2:8: 2 Sa:miuele 16:5-13; 19:16-23

§2:11: 2 Sa:miuele 5:4-5; 1 Hou Olelesu 3:4

**2:12: 1 Hou Olelesu 29:23

††2:17: 1 Hina bagade 1:3-4

‡‡2:26: 2 Sa:miuele 15:24; 1 Sa:miuele 22:20-23

§§2:27: 1 Sa:miuele 2:27-36