^
ESELA
ESELA
Sailase da Yu Dunuma Ilia Sogedafa amoma buhagima:ne Sia:i
Isala:ili Fi Dunu ilia Yelusaleme Sogega buhagisu
Ilia da Nodone Sia:ne Gadosu Hou bu Hahamoi
Ilia Da Debolo Diasu Bu Gagui
Ha lai Dunu Da Debolo Diasu Gagusu Amo Wadela:musa: Dawa:i
Ha lai Dunu Da Yelusaleme Amo Bu Gagusu Hedofamusa: Dawa:i
Debolo Diasu Gagusu Hawa: Hamosu Da Bu Hemoi
Sailase Ea Musa: Sia:i Dedei Dialebe bu Ba:i
Da:liase da Debolo Hawa: Hamosu Bu Hamoma:ne Sia:i
Ilia Debolo Diasu Godema Sia:ne Gadosu Hamomusa: Modale Ligiagale Doaligi
Ilia da Baligisu Lolo Mai
Esela da Yelusalemega Doaga:i
Adasegesisi da Meloa Dedene, Eselama I
Esela da Godema Nodosu
Dunu Mugululi Asi Buhagi
Esela da Debolo Diasuga Hawa: Hamoma:ne, Lifai Dunu Ilegei
Esela da Dunu Huluane Ha:i Mae Nawane Sia:ne Gadosu Ouligi
Gode Ea Debolo Diasu Amoma Udigili Iasu Liligi
Yelusalemega Buhagisu
Esela da Yu Dunu da Yu Hame Uda Lasu amo Nabi
Ilia Ga Fi Uda Lai amo Fisiagamusa: Ilegei
Dunu da Ga Fi Uda Lai