^
2 Timoti
Iliano moti
Iliano na sivaiano ban Atua
Pol berii Onesiporas
Yesu kiano toro na mira naio monoka rivar jogvaiano
Bo ka namoneano nalo asidomii Yesu tulaka
Toro na bo ka rim̃au Atua kiano monoka rivokar sikili ilirianiano
Bajago nalo na parilo jikili ka bogo na maaro
Pol kiano bajago novo nalo
Pol mila ilivituniano ban Timoti
Pol mial vaataro ka auebin naio rim̃aro naruei
Iliano na maaro