^
Pilipos
KAG PAGPANGAMUSTA
Kag Pagpasalamat ag Pagpangamuyo ni Pablo
KAG NAHANUNGOR SA KAMUTANGAN NI APOSTOL PABLO
KAG PAGPATUYAR SA PAGKA-MAPAINUBUSON NI KRISTO
Kag Pagpangabuhi nak Namumut-an it Dios
SI TIMOTEO AG SI EPAPRODITO
KAG PAGKAMATARONG NAK INGTATA-O NI KRISTO SA ATO
Kag Pagtinguha nak Tumanon kag Kabubut-on ni Kristo Hesus
KAG KATAPUSAN IT SUYAT
Kag Pagpasalamat ni Pablo sa Inra mga Bulig
Kag mga Huling Pagpangamusta