^
Isáysa
Utaáchchis, siy uru yutaritshishee kis chinaksa, nuw siyaa waneekuri atina
Anoomcha, Apanllee zurumpatari chinangtsa, nuw siyaa atashina
Waana Apanll Taarashipan Irusarinshucheetsis izuuru yarchiya
Apanll Taarashipansha istakchu, tsapurunasush ztaru tputs mapiyrsin taachinllinaya
Utaáchich kizarun tatsumim tamapari ashirusin taakanaya
Waana Apanll nuwaa, Isáysaatsi kamachtarangiya
Nuw Isáysi kurakaa Ajasa Apanllee kuk ichtakachuri kamanirangina
Nuw Ajaspa yusur tsiyataranguri, Emanowelaa kamanirangina
Apanll Asiriyashchee wanimpaneem wayarangiya
¿Mayaamaja tputsee punichich? Apanlleetsimari punimaam waritakcha
Nuw Isáysi nuwaanaatsi ipunshi waneerangina
Ayam zapish Apanll ipusamarini kuskachu, mapiyshapsinaya tputs taachinllinaya
Israelchich tputs Babiloniyshuchee urkari kizpur stachinllinaya
Apanll tsapurunasshuchee tputs ztaru shambatamaama yambichiya
Kurak wanasirimish Apanllee tiptsiri ksutchiya
Apanll Irusarinshuchee mangoo tusichimaam k'kuz wanasirimash tsiyatarangiya
Nuw siyaa, ¡Apanll tamara! átana
Mishat, nuw Apanllee wipunashee kamanchintspa
Apanll Taarashipan chiyaa nda kasakiya
Apanll Taarashipan apanllputsee stakiya
Apanll wipunash ztaru tputsee tuwasinichiya
Yakat Irusarinaa yusur wanasiritam panguchinllinaya
Saanamun yutaritshish Apanll siyaa kizpur waneerangiya
Apanllee wipunash kizpuritaa kiyung yachakusin, uru Apanllimun mang' tatkiya
Waana Apanll Irusarinshuchee itutschiya
Apanllsha wipunash kizpur kiyung kachiyeeru, anumun wamari kasichiya
Apanll urutari tiptsiree chinakiya
Yaktaa Irusarina yusur kaneesich panguchima, Apanll átcha
Apanll uru shiyaa zandkiya
Siy Apanlleetsimari kuk payukus, Apanllsha siyaa kis napchintsa
Zurampatari nuwaa mangoomaam piy shingcha, Apanll átcha58:0 Matiwa 6.16-18 tsiyatsis nipta tatsamooru taaritamta.
Uru zar kanusish chinangtsa
Yakat Irusarina kizpur wanasir taachiya
Apanll Israelchichee tputs tapachindachiya
Apanll tputsee yutaritshishpani waneekiya
Nuwamaritana kizpur taaki, Apanll nuwaa Isáysaatsi tárangiya