^
I JĂNG
Pơnuaĭ Jăng Ngă Grơh
Yàng Pô Lơngì La Pơnuaĭ Sơrdah
Yàng Jêsu Krist La Pô Dŏng-Kờl Buơl Gudrơi
C̆ơ̆ng-Grơh Mư̆ng Pơnuaĭ Kràn-Thơu Yàng Jêsu Krist
Adăt-Pơđăr Bơrhơu
Pơnuaĭ Pơto-Kơkơi Klơu Rơh Mơnih
Juơi Rơnăm Dun-Ya
Mơnih Tămdră-Wơ̆ Sơ̆ng Pô Krist
Buơl Gudrơi La Du Anà Yàng Pô Lơngì
Buơl Gudrơi Păl Rơnăm Gơŭ
Pơnuaĭ Kơjăp Hơtai-Hơtiàn Păng-Tui
Păl Lòng Du Bơngă Gơdrưh
Yàng Pô Lơngì La Pơnuaĭ Uơ̆n-Rơnăm
Buơl Gudrơi Pha-Jai Rơlau Dun-Ya
Pơnuaĭ Hơdiŭ Rài Pơdò Rài
Pơnuaĭ Tơluĭ Bơ-àr Pơyoa