^
I PIER
Pơnuaĭ C̆uă-Rơwăng
Pơnuaĭ Gơnừm-C̆àng
Pơnuaĭ Dŏng-Pơklàh Hũ Brơi Pơthơu Dơlhơu
Pơto-Kơkơi Hơdiŭ Sơc̆ih-Sri
Yàng Jêsu Krist La Pơtơu Akiăng Sàng
Hơdiŭ Tơ Yàng Pô Lơngì
Bruă-Phŭn Sơ̆ng Du Gơnuăr Apăn-Akŏ Ia-Lơgăr
Hơdiŭ Đòm Tui Krơh Yàng Jêsu Krist
Bruă-Phŭn Sơdiŭ Pơsàng
Kŏng Pơđì-Pơđoa Gleh-Glăr Kơyoa Ngă Bruă Siàm
Rài Hơdiŭ Hũ Pơsơlih
C̆ơ Apăn-Akŏ Pơnuaĭ Brơi-Soh Yàng Pô Lơngì
Kŏng Gleh-Glăr Pơđì-Pơđoa Kơyoa Pô Krist
Bruă-Phŭn Sơ̆ng Tơrpuơl Abo Yàng Pô Lơngì