^
Colosenses
Liáh³la³ gá⁴laá⁴ xɨɨ⁴ Pablo ja̱³
Gá⁴cuoó⁴ Pablo jmɨ²heé¹ Dios chiáh² diáh⁴
Cua̱a̱y¹ná² gaáy³ dɨ́h¹ ná⁴ŋɨy¹ Cristo
Ná⁴tayh¹ guaa³ Pablo ja̱³ hí⁴hé⁴ juúh⁴ dxú⁴
Mɨ³xa³ ba² jɨɨ⁴ lɨ́⁴ chiaa⁴²a² dxɨ́⁴lieey³² Cristo
Fáh⁴ji̱í̱h⁴ mɨ³dsaáy⁴ chie̱é̱yh¹ hi³mɨɨ³²
Liáh³la³ ga³jmee⁴ hi²jmee²a² jnia² ca³dsa³taá³a²
Hi³ gá⁴hɨɨ́³ gɨh¹ ñi² gá⁴féh³ Pablo ja̱³