^
ROMANOS
A⁴sag⁴ Pa³² i²con²³ cuah³ a³tionh² Roma
Hnie³⁴ Pa³² chie³⁴ Roma
Ua³pei⁴ i⁴quian³ jau²³ quieh¹ Jon⁴dai¹
Chie³² quieh¹ a³m⁵cu³ tionh²
Can³⁴ Jon⁴dai¹ jau²chie⁴³ i²con²³ chie³ con⁴juah⁴ jau²³ ni²tei⁴³
Nei² quieh¹ judío jian³ lai²³ quieh¹ M³se²³
La⁴jag³⁴ˉ¹ ren³ˉ¹ chie³²
Jen³ Jon⁴dai¹ chie³ la⁴jan³ a³tsein²³ con⁴juah⁴ i⁴hain⁴i³
Nei² quieh¹ hain³liah⁴ ma⁴jnia³ A³brang²³
Li⁴tei⁴³ jau²³ ho³² Jon⁴dai¹ con⁴juah⁴ i⁴hain⁴i³
Nei² quieh¹ i⁴a⁴je³ jnia¹ Jon⁴dai¹ la⁴jan³ a³tsein²³, ma³a⁴lang³⁴ˉ¹ jie³i³ jnia¹
A³dang²³ jian³ Cristo
Ma³jaun²ˉ¹ i²con²³ chie³² i⁴sian³ˉ¹ i²con²³ Cristo
Quie¹ lang⁴³ˉ¹ a³júan³ quian¹ i⁴tsei³⁴
Can²³ Pa³² jau²³ nei² quieh¹ i⁴sanh¹i³
Chie³² i⁴hei¹ i²con²³ˉ⁵
Ŋeng²³i³ con⁴juah⁴ M⁴tyi⁴ quieh¹ Jon⁴dai¹
O⁵ pi¹ la⁴jan³ a³cagh¹ jm²
A⁴quianh⁴³ Jon⁴dai¹ a³jeu³ Israel liah⁴ma²jia⁴³
Li⁴tsein³⁴i³ con⁴juah⁴ i⁴hain⁴i³
Co⁴meih³pa² chie³ Israel lion⁴ ta¹la⁴ la³
Lion⁴ a³sa⁴lang⁴³ judío
Lion⁴ a³jeu³ Israel ta⁵i²tieh⁴
Liah⁴ hniah³ júan³⁴ chie³ quian¹ Jon⁴dai¹
Nei² quieh¹ a³sa⁴hain⁴ re³
A⁴tyie³⁴ jau²³ quieh¹ Cristo i²con²³ a³sa⁴lang⁴³ judío
Hnie³⁴ Pa³² chie³⁴ Roma
A⁴sain⁴ Pa³² jau²³ i²con²³ jeun⁴³ i⁴tyon²³ tsei⁴³i³
Júan³i³ júanh⁴³ Jon⁴dai¹ i²a⁴toh⁴