^
2 SAMUEL
Davi israelerã boroda b̶ed̶a
Daviba Jerusaleʌ̃ puru poyad̶a
Davi warrarã Jerusaleʌ̃ne toped̶ad̶a
Daviba Ãcõrẽ de droma oi crĩcha b̶ad̶a
Davi daunemana
Nataʌ̃ba Davi quẽãna
Salomoʌ̃ tod̶a
Daviba Rabá puru poyad̶a