^
Fii no Puulusa Jarniri Alla fii ɓe Korenti ɓen
Fii Sendondiral Mofte Korenti ɗen
Fii Faamu Aduna on e Faamu Allaahu on
Fii Faamu Haqiiqawu ngun
Fii no Kurkaaɗi Alla ɗin Haani Wonirde
Fii Mawnintinaare ɓe Korenti ɓen
Fii Hiwugol Moftal ngal
Fii Yaafondiral Gomɗinɓe ɓen
Fii Woɗɗitagol Jinaa
Fii Desal e Sunningol
Fii Ɲaamugol Tebbeeli Sakkanaaɗi Sanamuuji
Fii ko Haanani Sahaabaajo
Mise Ƴettaaɗe e Taariika Isra'iilayankeeɓe ɓen
Fii Hettaare Wonannde Gomɗinɗo on
Fii no Goɗɗo Haani Wonirde e nder Rewugol Alla
Fii Nafakkaari Joomi on
Fii Dokke Ruuhu Seniiɗo on
Fii Giggol
Fii Dokke e Longineede noone Haalaaji
Fii no Moftal ngal Haani Wonirde
Fii Ummutal Almasiihu on
Fii Ummutal Mayɓe ɓen
Fii Ɓalli Waylaaɗi ɗin ka Ummutal
Fii ko Faaboraa kon Gomɗinɓe ɓen Yerusalaam
Fii Eɓɓooje Puulusa ɗen
Fii Salminaango ngon ka Waynondiral