^
Fii no Iisaa Almasiihu on Ɓurdi Malaa'ikaaɓe ɓen
Fii Kisiyee Mawɗo on
Fii Ardotooɗo Yimɓe ɓen ka Kisiyee
Fii no Iisaa Almasiihu on Ɓurdiri Muusaa
Fii Fowtaare Maranaande Jamaa Alla on nden
Fii no Iisaa Woniri Yottinoowo Mawɗo Sadaka
Fii Reenagol e Selugol Gomɗinal
Fii Fodaari Alla ndi Firtotaako ndin
Fii no Maaliki-Siddiiqu Woniri Yottinoowo Sadaka
Fii no Almasiihu on Woniri wa Maaliki-Siddiiqu
Fii Ahadi Heyri ndin e Nokkuure Hormorde Mawnde nden
Fii Dewal Adunayankewal ngal e Kammuyankewal ngal
Fii Sadaka mo Almasiihu on Itti on
Fii Gomɗinal Yimɓe ɓen
Fii Seeditorɓe Gomɗinal ka Ahadi Hinndi
Fii no Alla Wurtirta en wa Ɓiɓɓe mun
Fii no Hittiniren e Noddaandu Heyru ndun
Fii Salminaango e Wakkilingol