No Luaina
Pakpakat tane Pol tupas
TIMOTI
I palai be Pol ga kis ra hala na harpadano tusu Rom (nes Apostolo 28). Pa dale nunure timaan iesene i nanaas be namur di ga halangalanga leise Pol ma ne Pol ga hatahun no nuno aihet na hinana ura hinarpir ma no tahut na hininaawas. Dait nunure be Pol ga ura hinana tano katano Spen (nes Rom 15:24, 28). Kaie igom hana dak utusu Spen ma iga tapukus utusu tano mugurlamin Krit ing iga waak kapis Taitus kaia ura balbalaure no lotu (Taitus 1:5). Io, i nanaas be namur Pol ga hana utusu Miletus (2 Tim. 4:20) ma Epesas (1 Tim. 1:3) tano katano Esia. Iga waak ter Timoti kaia Epesas be na balaure no lotu, igom hana leh utusu Masedonia (1 Tim. 1:3), ma mekaia Masedonia Pol ga pakat no nuno luaina pakpakat tupas Timoti tusu Epesas ma no nuno pakpakat tupas Taitus tua Krit, ma namur um iga hana u Nikopolis rusu tike tes (Taitus 3:12). Io, iga hana leh baling, igom hana utusu Rom. Tusu Rom di ga hiis kawase habaling Pol ma metuma naramon tano hala na harpadano Pol ga pakat no nuno airuo na pakpakat tupas Timoti (2 Tim. 1:16; 2:9). Namur dahine i nanaas be di ga ubu bing Pol (2 Tim. 4:6-8) ra tinohon 67 dak.
Io, ma ing Timoti a marawan mon ie ga tiktikai ma ne Pol tano nuno airuo na hinana utusu Masedonia ma Gris (Apostolo 16:1-4; 17:14-15; 18:5) ma tano nuno aitul a hinana utusu Epesas (Apostolo 19:22) ma Masedonia ma Gris baling (Apostolo 20:1-6). Timoti ga kis tikai ma ne Pol tusu Rom bileng tano luaina pana di ga bul Pol tano hala na harpadano (Pilipai 1:1; Kolose 1:1; Pilemon 1). A bilai na ut na pinapalim ie tano tahut na hininaawas ma ne Pol ga pakat ikin ra pakpakat tupas ie ura habalaraan Timoti utano nuno harbalaurai tano lotu rusu Epesas. Pol ga hakatom Timoti uta ira tena harausur harabota (1 Tim. 1:3-7; 4:1-8; 6:3-5; 6:20-21). Iga hausur ie be na balaure no lotu hohaam ma be ira matanabar na lotu di na tatalen hohaam (2:1-15; 5:1-16; 6:6-10; 6:17-19) ma be a mangana lilie so na kure ma ina harahut no lotu (3:1-13; 5:17-25). Pol ga manga haragat Timoti be na tur dades tano nuno pinapalim na harbalaurai (1:18-19; 4:6; 4:10-16; 6:11-14). Ikin ra pakpakat a bilai na harausur ie uta dait katiak, be no lotu na ngan hohaam ma be ira lilie tano lotu di na harbalaurai hohaam.
1
Pol ga haatne leh Timoti, no natine tutuno tane Krais.
Aiou Pol tike apostolo tane Krais Jisas haruat ma no hartule tane God no nudait ut na haralon ma ne Krais Jisas, aie no burwana ta kike dait kis nanahe ma ra nurnur ine. Apostolo 16:1-3; Taitus 1:4Ma iou pakat karek ra nianga ukaia ho ugo Timoti, no natigu tutuno naramon tano nudait nurnur tane Krais.
Io, a harmarsai ma ra malum metuma hone God no Tama dait ma ne Krais Jisas no nudait Watong ukatika ho ugo.
Tigel ira tena harausur harabota.
Iou sip be nu kis baak kaia Epesas hoke iou ga haragat ugo be iou ga ura hinana u Masedonia. Ari turadi kaia di hausur ma ra mes na mangana harausur harabota. Ma iou sip be nu kis kaia be nuge tigel di. 1 Timoti 4:7; Taitus 1:14Ma nu tange hadades bileng hobi ta di be waak di nangnanget ma ira pirwase harabota ma ira winawas na harmur ta ira hintubu di. Kike ra mangana linge hobi i hatawat ira hargor harabota mon. Ma paile harahut dait ura gilgil haruatne no sinisip tane God ing dait gil ma ra nurnur. Iou tange kin ra dades na nianga hobi waing dait nage harmarsai harbasie. Ma ikin ra tintalen na harmarsai ila hananawat metuma naramon ta ira gamgamatien na tinga dait ma tano nurnur tutuno. Ma ikin ra harmarsai i tatahuat bileng ing be dait mur ing dait nunure ter be i tahut. Ma i tahut be ni tange hobi kinong ari di te tamapas leh talur kakarek ra tintalen ma di te tahurus ter ta ira winor bia. Di sip be di na tena harausur ta ira harkurai tane Moses. Iesene pa dile nunure be aso ing di tangtange. Ma ira linge di tange be di nunure tutuno, pata, pa dile palai urie.
Rom 7:12,16Io, dait nunure be ira harkurai tane Moses di bilai ing be dait papalim me haruat ma no nudi mangana pinapalim. Iesene dait nunure bileng be ira harkurai paile kis uta di ira ut na takados. Pata. I kis uta ira holmatau, ira ul ba, ira ut na sana, ma uta dong ing di tur talur God. I kis bileng uta dong ing di mur ira bilingana tintalen kira napu, ma uta dong ing di ubu bing ira tama di ma ira etna di, ma uta ira ut na harubu bingibing bia. 10 Ma i kis uta dong ing di hilawa, ma uta ira tunana ing di noh tikai baling ma ira tunana, ma hobi bileng ira haine. Ma i kis bileng uta ira ut na harakale, dong ing di kuman turadi, dong ing di hinawas harakale ta ira pana bung na harkurai, ma uta dong ing di na gil ra mes na mangana linge so i mes tano harausur i tutuno. 11 Ikino harausur i haruat tano tahut na hininaawas nong i hanawat metuma hone God nong no haridan i kis tana. Ma i hininaawas utano minamar tana. Ma ikino tahut na hininaawas iat nong God ga ter ie tagu be ni harpir ma ie.
Pol ga tanga tahut tane Krais utano nuno tamat na harmarsai.
12-13  Apostolo 9:15; Galesia 1:15-16; 1 Korin 15:9-10 Apostolo 8:3; 9:1-5Iou tanga tahut tane Krais Jisas no nudait Watong nong ga ter ikin ra baso tagu be ni papalim ma ie. Iou tanga tahut tana kinong iga nes kilam iou be a turadi iou nong gor gil haruatne ira nuno sinisip. Io kaie, iga ter ikin ra pinapalim na tultule tagu sukmaal be nalalie iou ga tange hagae ie ma iou ga tike dades na ut na hinaragawai. Iesene iou pai gale palai ta ing iou ga gilgil kinong iou pai gale nurnur baak. Io kaie, God ga marse iou. 14 Ma no harmarsai metuma hono nudait Watong ukira ho iou ga manga tamat sakit. Ma iga hana tupas iou tikai ma no tintalen na nurnur ma no tintalen na harmarsai harbasie kinong iou tane Krais.
15  Luk 19:10Io, iou ni tange tike nianga nong i tutuno sakit. Ma i tale be da manga so no nudait nurnur tana. Ma i horek: Krais Jisas ga hanawat ukira ra ula hanuo ura haalon ira ut na sana! Ma iou ing iou manga sana ta di bakut. 16 Ma ikinong iat no burwana be iga marse iou. Ma iga halon iou waing Krais Jisas na tale be na hamanis be na manga kis kawase ira tena sana ura lilik pukus. Ma iou ga sana ta di bakut, kaie iou tike hapupuo ta dong ing di na nurnur tana ura hatur kawase no nilon hathatikai. 17 Da pirlet hatikane no kapawena God nong pai nale mat ma pa di lale nesnes ie. No nuno tamat na kinkinis na harkurai i tur hatikai. Da hatamat hatikane no hinsana.
Da harubu tano bilai na hinarubu.
18 Timoti, no natigu, ikin ra dades na nianga iou ter tam be nu ter ta ira mes. Ma be iou gil hobi iou gil haruatne ira nianga ira tangetus di ga huna tange utano num pinapalim be nu gil baak ie. Nu mur ira nudi nianga be nuge harubu tano tahut na hinarubu. 19 Ma be nu harubu hobi nu nurnur hatikai ta ira tutuno God te hapuasne, ma nu murmur ira tintalen ing u nunure ter be i tahut. Ma ari di ga malok be di na gil hobi, kaie ira nudi nurnur ta kakarek ra tutuno i sana hoke tike mon i taparok ra ula mat. 20  2 Timoti 4:14-15; 1 Korin 5:5Ma ne Haimenias ma ne Aleksanda dur te gil bileng hobi. Io, iou te ter leise dur tano lumane Satan be dur na harausur be dur pai nale tange hagae God.

1:2 Apostolo 16:1-3; Taitus 1:4

1:4 1 Timoti 4:7; Taitus 1:14

1:8 Rom 7:12,16

1:12-13 Apostolo 9:15; Galesia 1:15-16; 1 Korin 15:9-10

1:12-13 Apostolo 8:3; 9:1-5

1:15 Luk 19:10

1:20 2 Timoti 4:14-15; 1 Korin 5:5