^
Qolasiyase
Galata woossa
Kirstoosi ubbafe bolla
Phawuloosi Woossa Keeththa gish ekkida waaye
Kirstoosan beettiza kumeththa de7o
Wordo timirtefe naagetite
Geeshshatetha duussas maaddiza woga
Ammaniza asay baso asa kaalethiza woga
Gujo zore
Wursetha saroka