25
Alò, Bildad, Shouachyen an, te reponn:
Job 9:4Tout pouvwa ak lakrent apatyen a Sila
ki etabli lapè nan wotè Li yo.
Èske fòs kantite Job 16:13sòlda li yo kab kontwole?
Epi sou kilès ke limyè Li pa leve?
Konsa, se kijan yon nonm kapab Job 4:14-17dwat devan Bondye?
Oswa, kijan sila ki te fèt de fanm nan kapab vin pwòp?
Nan zye pa Li, menm lalin pa klè, ni Job 15:15zetwal yo pa pwòp,
Konbyen, anmwens Job 7:17lòm, yon vè,
ak fis la a lòm nan, vè a menm nan!

25:2 Job 9:4

25:3 Job 16:13

25:4 Job 4:14-17

25:5 Job 15:15

25:6 Job 7:17