134
Yon chan pou monte vè tanp lan.
Gade byen! Sòm 103:21Beni SENYÈ a, tout sèvitè SENYÈ yo,
Ki sèvi pandan lannwit lakay SENYÈ a!
Sòm 28:2Leve men nou vè sanktiyè a, e beni SENYÈ a.
Ke SENYÈ a Sòm 128:5beni ou soti nan Sion,
Sila ki te fè syèl la avèk tè a.

134:1 Sòm 103:21

134:2 Sòm 28:2

134:3 Sòm 128:5