^
Jôna
Jôna Ùh Dì Tiaq Bàu Boc Plình
Bàu Waiq Khàn Da Jôna
Jàn Ni-ni-we Cađac Trong Tôiq
Boc Plình Lech Jôna Bìac Ùh Lem Bùi