^
2 Kings
Elijah Tell King Ahaziah, Ahaziah Goin Mahke
God Carry Elijah Up Inside Da Sky
Elisha Make Da Watta Come Good
Da Young Guys Make Fun A Elisha
Da Moab Peopo Go Agains Da Israel Peopo
Da Widow Oil
God Bring Back One Shunem Wahine Boy
Da Stew Get Poison
Elisha Feed One Hundred Guys
Naaman Get Da Kine Sick All Ova Da Skin
Elisha Tell Naaman Wash Seven Time Da Jordan Riva
Naaman Go Back By Elisha
Gehazi Come Greedy
Elisha Make One Ax Come Up On Top Da Watta
Elisha Trap Da Aram Army Guys So Dey No Can See
Da Aram Army Guys Go All Aroun Samaria Town
No Mo Food Inside Samaria
Da Trouble Pau
Da Shunem Wahine Get Back Her Land
Hazael Murda Ben-Hadad
Jehoram, Da Judah King
Ahaziah, Da Judah King
Jehu Come Da Israel King
Jehu Kill Joram An Ahaziah
Jehu Guys Kill Jezebel
Jehu Guys Kill Da Ahab Ohana
Dey Kill Da Guys Dat Do Stuff Fo Dea God Baal
Da Israel An Judah Kings
Ataliah An Joash
Jehoiada Guys Make Joash Da King
Joash Fix Da Temple
Hazael Attack Jerusalem Town
Jehoahaz Da Israel King
Jehoash Da Israel King
Da Las Ting Elisha Tell Fo Da One In Charge
Amaziah, Da Judah King
Jeroboam 2 Da Israel King
Azariah (Uzziah) Da Judah King
Zekariah Da Israel King
Shallum Da Israel King
Menahem Da Israel King
Pekahiah Da Israel King
Pekah Da Israel King
Jotam Da Judah King
Ahaz Da Judah King
Hoshea, Da Las Israel King
Da Israel Peopo Come Prisonas Cuz Dey Wen Do Bad Kine Stuff
Da Assyria Guys Bring In New Peopo Samaria Side
Hezekiah Da Judah King
King Sennakerib Come Afta Da Judah Peopo
Sennakerib Make Tantaran Agains Jerusalem
God Goin Get Jerusalem Outa Trouble
Hezekiah Pray
Isaiah Tell Dat Sennakerib Goin Mahke
Sennakerib Mahke
Hezekiah Come Sick
Guys Come From Babylon
Manasseh Da Judah King
Amon Da Judah King
Dey Find Da Book Wit Da Rules
Hilkiah Find Da Rules
Josiah Make Good Da Deal One Mo Time
Da Judah Peopo Make Da Passova Religious Time
Jehoahaz Da Judah King
Jehoiakim Da Judah King
Da Babylon Guys Take Ova Judah
Koniah, Da Judah King
Zedekiah, Da Judah King
Da Babylon Army Guys Wipe Out Jerusalem
Da Babylon Guys Bus Up Da Temple Fo Da One In Charge
Gedaliah Come Da Govna Judah Side
Da Babylon Guys Let Koniah Go