^
2 Timɔti
Pɔ̌l ǎchyɛ bakak ntá Mandɛm nɛ afyɛ́ Timɔti ntɨ
Tímɔti, ɛrɨ́tí nkoŋo Yesu Kristo
Nkʉ bɛtɨk anɛ Mandɛm ábhɔŋ maŋák nɛ yi
Ɛnyǔ bɛpɨŋɨ́ bho bɛbhak ndǔ manywɔp anɛ ngwɛnti
Mɛnyɨŋɨ́ ngwɛnti ɛbhɛn Pɔ̌l aghati Tímɔti
Mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛ́yɨ́ŋɨ́ mbɔ̌ŋ Pɔ̌l
Bakak amɛn ngwɛnti