^
Kɔlɔse
Ɛkáti Pɔ̌l ntá Nkwɔ Kɔlɔse
Pɔ̌l ǎkàka Mandɛm nɛ ǎnɨ̀kmʉɛt ɛ̌ti bo Kɔlɔse
Ɛnyu mmu Kristo achi nɛ ɛnyǔ bɛtɨk ɛbhi bɛchi
Bǎchi ɛyɔŋ ɛ́mɔt nɛ Mandɛm nɛ́nɛ
Bɛtɨk Pɔ̌l bɛchi ntá bo abhɛn bapu bo Israɛl
Pɔ̌l ǎnù ɛ̌ti bakwɔ́ bho Kristo ankɛm
Mbák mmu abhat mmʉɛt nɛ Kristo ǎjwi pɔɔt
Bɛ́gu nɛ bɛbhak nɛpɛ́m nɛ Kristo
Nɛbhʉɛt anɛ mmu abhɔŋɔ bɛbhʉrɛ ntɨ ɛni
Dɔ̌ ká ɛsɨ́ nɛpɛ́m ɛnɛka, mǎnsɔt ɛnɛn nɛkɔ
Ɛnyǔ bo Kristo bábhɔ́ŋɔ́ bɛbhak nɛ batɨ
Mɛnyɨŋ bɛchak ɛbhɛn bǎbhɔŋɔ bɛkʉ
Bakak amɛn ngwɛnti