^
పిలిప్పి
మొదొల్ కోడు
పిలిప్పియుల్‍చి రిసొ పవులుచి సర్ద
పవులు జేలి జా చెంగిల్ పలితుమ్ దిలిసి
మొర్లె చెంగిల్ గే జిలె చెంగిల్ గే
క్రీస్తుచి తెడి ఎక్కి నిదానుమ్ తా
క్రీస్తుచి రితి, దాక్ కెరన
బుద్ది ఇండితిస్‍తె ప్రబుచి సత్తిమ్‍చి రుజ్జు తుమ్ దెకవ
తిమోతిక జోవయింతె తెద్రవుక
ఎపప్రొదితుక జోతె తెద్రయ్‍లిస్‍చి
ప్రబుచి తెడి సర్ద తతిస్
ప్రబు దెతి బవుమానుమ్ నఙన్‍తి రితి నిదానుమ్ నిగుక మెలి టాలి
ప్రబుచి తెడి తుమ్ డిట్టుమ్ టీఁవ
కెద్దొడి కి సర్దసంతోసుమ్ తెన్ ప్రార్దన కెర
తిలె కి నెంజిలె కి ప్రబు సేంతుమ్ దెతిసి