^
John
“Nnelekai” o di mouli
Nia agoago a John Babdais
Tama siibi a God
Nia dama agoago a Jesus matagidagi
Jesus e gahi a Philip mo Nathanael
Tagamiami haga hai lodo i Cana
Jesus e hana gi di Hale Daumaha
Di iloo Jesus di manawa
Jesus mo Nicodemus
Jesus mo John
Mee dela ne haneia i di langi
Jesus mo di ahina Samaria
Jesus e hagahili di magi di tama daane tangada aamua
Di hagahili i baahi di monowai
Di mogobuna a Tama
Nia hagadootonu o Jesus
Jesus e haangai ana daane lima mana (5,000)
Jesus e haele i hongo nia wai
Nia daangada e halahala Jesus
Jesus go di palaawaa haga mouli
Nnelekai o di mouli dee odi
Jesus mo ono duaahina daane
Jesus i Tagamiami o nia Damaa hale Hagaabili
Jesus go di Mesaia?
Digau hagaloohi e hagau e kumi Jesus
Nia wai haga mouli
Di hinihini mehanga nia daangada
Tee hagadonu digau aamua o Jew
Di ahina ne boogia di hai be di manu
Jesus go di maalama o henuailala
Goodou e deemee di hula gi di gowaa dela e hana ginai Au
Di tonu e haga dagaloaha
Jesus mo Abraham
Jesus e hagahili taane ne haanau deegida
Nia Pharisee e halahala di hai o di haga hili
Tee gida di baahi gi di hagataalunga
Di ala kai o tangada hagaloohi siibi
Jesus tangada hagaloohi siibi humalia
Digau o Jew e haga balumee a Jesus
Di made o Lazarus
Jesus la go di haga mouli aga mo di mouli
Jesus gu madatangi
Lazarus gu hagamouli
Di haganohonoho taaligi a Jesus
Jesus e hagatulu i Bethany
Di haga taele taaligi a Lazarus
Jesus e ulu i Jerusalem i dono aali
Hunu gau Greece e halahala a Jesus
Jesus e helekai i dono made
Tee hagadonu o nia daangada
Di hagi aga mai nnelekai a Jesus
Jesus e tono nia babaawae ana dama agoago
Jesus e haga modongoohia dono wanga
Taganoho hoou
Jesus e hagi aga di haga de iloo a Peter
Jesus go di ala gi Tamana
Di hagababa o di hanimoi di Hagataalunga Dabu
Jesus di laagau donu
Tee hiihai o henuailala
Tegau o di Hagataalunga Dabu
Di manawa gee mo di tenetene
Jesus gu aali i henuailala
Jesus e dalodalo i de Ia
Jesus e dalodalo i ana dama agoago
Jesus e dalodalo i nia daangada huogodoo ala e hagadonu
Di lawalawa o Jesus
Jesus i mua o Annas
Peter e haga de iloo Jesus
Tagi aamua hai mee dabu e heheeu gi Jesus
Peter e haga de iloo Jesus labelaa
Jesus i mua o Pilate
Jesus e hagi aga bolo e daaligi gii made
Jesus gu daudau gi nua
Di made o Jesus
Di baahi o Jesus la gu daalo
Di danu o Jesus
Di anga daalunga
Jesus e haga gida gi Mary mai Magdala
Jesus e haga gida gi ana dama agoago
Jesus mo Thomas
Tadinga o di beebaa deenei
Jesus e haga gida gi digau agoago dogohidu
Jesus mo Peter
Jesus mo tama agoago dela i golo
Di hagaodi gi muli