^
Fị̃lị́pị̃
Páwụ̃lọ̃ zị ꞌbá kí cící
Ãwãꞌdĩfô fẽjó ãzíla Ãdróŋá ãꞌị̃jó
Uꞌájó ídri rĩ Kúrísĩtõ sĩ
Mí adru cécé Kúrísĩtõ áni
Iꞌdájó dị̃zã rú ụ̃nọ́kụ́ gá ꞌdâ rĩ
Tị̃mị̃tị́yọ̃ kí Ĩpãfúrã be
Ĩꞌbã ásị́ ị́jọ́ ụrụꞌbá drị̂ drị̃ gá ku
Cẹ̃jó drị̃ gá ị́jọ́ sĩ ásị́ ꞌbãjó rĩ gá
Ásị́ ũŋmĩŋá
Ãwãꞌdĩfô Páwụ̃lọ̃ ꞌbã fẽlé ꞌbá Fị̃lị́pị̃ gá rĩ ꞌbaní rĩ
Páwụ̃lọ̃ ꞌbã zịtáŋá ãsị̃jó rĩ