^
Efesios
Kó tsò Pablo nga síhixat'aà jñà xi̱ta̱ na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna Éfeso
Kós'ín síchikon‑t'in‑ná Nainá k'e̱ nga Cristo titsa̱jnakoa̱á
Kós'ín bítsi'ba Pablo i̱t'aà ts'e̱ jñà xi̱ta̱ xi jye mokjeiín‑la̱
Kós'ín síjchàat'aà‑ná jé‑ná Nainá
Kjoa̱'nchán xi tjín‑ná nga Cristo titsa̱jnakoa̱á
Xá‑la̱ Pablo i̱t'aà ts'e̱ xi̱ta̱ xi mìtsà xi̱ta̱ judío
Kó tsò Pablo nga bítsi'batjì na̱xa̱ndá‑la̱ Cristo xi títsa̱jna Éfeso
Ti̱tsa̱jtión nga ko̱ Ini̱ma̱ Tsjeè‑la̱ Nainá
Kós'ín si̱jchá yijo‑ná k'e̱ nga jè Nainá síxi̱tse̱ya ini̱ma̱‑ná ko̱ kjo̱hítsjeèn‑ná
Kó s'ín si̱jchá yijo‑ná nga i̱xti‑la̱ Nainá 'mì‑ná
Kjoa̱ xi tjínè‑la̱ nga si̱ìkitasòn jñà xi̱ta̱ x'i̱n ko̱ jñà íchjín
Kjoa̱ xi tjínè‑la̱ nga si̱ìkitasòn jñà i̱xti ko̱ xi̱ta̱ jchínga
Kjoa̱ xi tjínè‑la̱ nga si̱ìkitasòn xi chi̱'nda 'mì
Kjoa̱ xi tsjá‑la̱ nga'ñó ini̱ma̱‑ná
'Én xi fehet'aà‑ne