^
Xu̱ju̱n xi tjun kits'ínntu nda̱ postru̱ Jua
B'i̱ ts'ín tsakúya Jua yáha Ée̱n
B'i̱ ts'ín tsakúya Jua nga ni xi n'eé bakúchji tsa kis'ejinná Nti̱a̱ná
B'i̱ ts'ín tíbatéxumaha̱ Jua xu̱ta̱ ni̱nku̱
B'i̱ ts'ín tsakúya Jua nga chúhu̱ún yjoná já xi fi kontra̱ha̱ Jesucristo̱
B'i̱ ts'ín tsakúya Jua nga ntíhi̱ Nti̱a̱ná kits'ín maná
B'i̱ ts'ín tsakúya Jua nga n'e̱tjáá xinki̱á
B'i̱ ts'ín tsakúya Jua má xi kui Espiri̱tu̱hu̱ Nti̱a̱ná
B'i̱ ts'ín tsakúya Jua mí nihi xi y'aha̱ kju̱a̱tjoo̱
B'i̱ ts'ín tsakúya Jua ni xi ts'ín xi ntíhi̱ Nti̱a̱ná
B'i̱ ts'ín tsakúya Jua xi nkú ts'ín Nti̱a̱ná y'éjña chji Jesu
B'i̱ ts'ín kits'ínkje Jua xu̱ju̱i̱n