^
KOROSAKUNIRIRA
Ikogakotagantaigakerira kametikyarika inaigake
Pavoro iniaventaigakerira kematsaigatsirira timaigatsirira Korosaku
Jesokirishito pairo yavisavagetakeri maganiro
Tasorintsi itigankakeri Pavoro impiriniventaigakerira kematsaigatsirira
Inkematsatasanotakenkanira Kirishito
Asureigakemparora magatiro ikogagetakerira Tasorintsi
Irapakuasanogeiganakerora yovetsikagisevageigavetarira terira onkametite
Tyara inkantaigakempa kematsaigatsirira inegintevageigakerira itovaireegi
Ikamantagaiganairira