^
1 TIMOTEO
Té Pǎblú cádǔha‑dé tutú quɨ́hɨ́ⁿ ndaha té Timùteú
Cuèndá nchaa ñáyiu dàndahú tnàha ñáyiu‑xi
Té Pǎblú ndàcáⁿ táhú‑dě núú Yǎ Ndiǒxí sá nǐ cundàhú iní ñáhá‑gǎ xii‑dé
Nàcuáa cáháⁿ ndɨhɨ‑o Yǎ Ndiǒxí
Nàcuáa tàú cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí cada‑güedé
Cue tée chìndee ñaha xii cue tée yɨ̀ndaha ñaha xii ñáyiu ndècu ichi Yá Ndiǒxí
Ío càhnu cuu tnúhu càháⁿ Yǎ Ndiǒxí
Ñáyiu daña nìhnu vá quɨ̀ndáá‑gá iní‑yu Yá Ndiǒxí
Tée quìde ndáá xínú cuèchi núú Xǐtohó Jesucrìstú
Nàcuáa tàú‑xi cada‑o cùndecu‑o ndɨhɨ ñáyiu sàndáá iní tnúhu Yá Ndiǒxí
Nduu vétú iní‑ó cùndecu‑o
Cahni iní‑ó càda‑o nchaa nacuáa càháⁿ Yǎ Ndiǒxí chi sàndáá iní‑ó‑gǎ
Tnúhu ndéé núú nǐ ndɨhɨ‑ná