^
Efesas
Mimi-madic yowa
Kristole kwelele wiyac madicne sasawa nolewec
Yesule sacti suwecnubawec
Siduc Madicnedi sawelu fanoledaic
Esecne sowacneholec gaibeng
Wapongti bagboliyecnubalu ngage-ngagesingka locnubawec
Yesule emewa wetackelu ganoga
Yesudi ngaba baickeme aling moniyang sugu aiibeng
Wapongte mac
Poldi yowa sangkeicne mime yegengkewec
Efesas ngic yengele milockewec
Kwele-madic yowa
Yesu noi-hewacine nongileng kwele-moniyang ganang
Kwele-iluc gbolicne
Aibaba madicne aidabeleng
Kwele-angacka gaga
Angocte aibaba
Gaga madicne gadabeleng
Ngawe-ngigacte yowa
Nenggac-mamac nga adu-madec
Kwelec kwekwe nga bolele damong
Lokwesacka sanangkelu domadaing
Yowa moto-motoine