^
Galasi
Sa ga Pol
Ma Mʉweni Sulumani ti bəlaŋ hʉya, nahaŋ àbi
Pakama ga Pol ya ahəŋgri ana mis ni ti Yezu Krist àhi àna ahàr gayaŋ
Pol akaba ndam asak ga Yezu ndahaŋ ni
Ata Pol nday ata Piyer tagray gejewi a Antiyos
Melefit àɗəm leli ndam jireni ti azuhva məfəki ahàr geli ka Yezu ni ciliŋ
Melefit ahəŋgay mis ti ahəmamam ?
Ere ye ti àgrakivu ka Abraham ni
Melefit àwəlkabu pakama gayaŋ akaba Abraham
Melefit àɗəfiki Divi gayaŋ ana Mʉwiz ni ti kamam ?
Pol awayay ti ndam Galasi tìjikia ke divi a ba
Ata Sara nday ata Agar
Ahàr àɗəm mìgi eviɗi ge Divi ya Mʉwiz àbəki ni ba
Divi ga Məsuf Njəlatani akaba divi ya məɓəruv geli awayay ni
Ku way way do e kiɗiŋ geli bu mə̂gri sulum ana maslaŋa nahaŋ
Pol endeveriŋ ma gayaŋ àna məziaba azay slimi ana mis a