^
Luka
Lita ’ngʉ́-o
Andjelu apa me u azú Djaa bhʉlʉ nabatisa okpála
Andjelu akpo ’ngʉ́ pɨndjɨ nazu Yesu
Malɨa anʉ natsia Alɨdjabhetɨ
Etsi gba Malɨa
Alɨdjabhetɨ azu Djaa
Djakalɨa akpokpo ngbengbe ’ngʉ́ gba Ebhe
Malɨa azu Yesu
Andjelu akpokpo bádha ngali pɨ omʉlila gba okandɵlɵ
Omʉlila anʉ abhʉ́ Beteleme
U anʉ ne Yesu bhʉ́ ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda
Simeona agie heni pɨ Ebhe ngʉ́ Yesu
Ana, polofeta na ɵɵlɵ
U agie lɨo bhʉ́ Nadjaleta
Yesu bhʉ́ ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda
Kulu gba Djaa bhʉlʉ nabatisa okpála
Djaa abatisa Yesu
Onguo ogbi Yesu
Djabʉlʉ ale Yesu
Yesu agie lɨe bhʉ́ Galilaya
Yesu anʉ bhʉ́ Nadjaleta
Yesu akobho kpála lɨ siti bua adʉ ato mbolo lɨe
Yesu akobho okpála bhelé na kuo
Yesu akpokpo Bádha Ngali bhʉ́ ndu doto na Yudaya
Yesu aꞌɨ omʉkpata na gigina
Yesu akobho kpála na kába
Yesu akobho dʉkuto
Yesu aꞌɨ Levi
Yesu akpo ’ngʉ́ pɨndjɨ natse ezʉ ngʉ́ nayo Ebhe
Yesu azɨba me nɨ ne ngámá pɨ́ ’ndjɨ ekpɨ́ naguo gba omaYuda
Yesu akobho kpála lɨ ’kpa e adʉ ne eze
Yesu alo obhʉlʉ titima ndjɨkpa ne ká bhisi
Yesu asuno pɨ bhiti okpála
Yesu akpo ’ngʉ́ pɨndjɨ djalɨ ne lɨkabhu
Yi kʉnda obhʉlʉ yala gba yi-o
Yi akódho ’ngʉ́ gba okpála koko de
Ndula ne lɨ́ e
Oetɨ bhisi
Yesu akobho kpála na kulu gba ngámá bini gba osʉdha
Yesu azuku ndɨlɨ na bhobhoko gba ɵkɵ bini na ɵɵlɵ
Djaa bhʉlʉ nabatisa okpála atima okpála agba Yesu
Yesu akpokpo ’ngʉ́ gba Djaa bhʉlʉ nabatisa okpála
Yesu azʉ ’he abhʉ́ ’tɨ gba Simo mʉFalisai
Omʉkpata ndjɨkpa ne ká bhisi ne olɨsɨ koko akpata Yesu
Gbitaku gba kpála nalu nguwa
Ka nɨ lɨ Yesu adʉ akpo ’ngʉ́ lɨe bhʉ́ ogbitaku-o?
Yesu akpo ta gbitaku gba kpála nalu nguwa-o
Gbitaku na eke
’Hi Yesu ne ondaise Yesu
Yesu ayoko kpéke anvi pɨ́ ’ngu
Yesu akobho kpála bini lɨ osisiti bua adʉ ato mbolo lɨ e
Yesu akobho ɵlɵ bini, anɨ atsia azuku di ndɨlɨ na ɵɵlɵ gba Yailo
Yesu atima obhʉlʉ titima ndjɨkpa ne ká bhisi gba e-o
Mabhundja gba Elode adholo ngangá
Yesu aha ’zʉ pɨ bhiti okpála
Piele apa me Yesu ne Masɨya
Yesu akpo ’ngʉ́ pɨndjɨ nakpi ne nazuku ka e
Zɨ Ebhe asa Yesu ngbalina
Yesu akobho ndɨlɨ na bhobhoko bini lɨ siti bua adʉ ato mbolo lɨe
Yesu akpo matá engʉ́ pɨndjɨ nakpi gba e ko
A ngbéngbé da?
Kpála ɨnde ɨ yala yi de-e, a ko naayi kpála
Okpála na kʉtɨ bini na ndu doto na Samalɨa ayala nasia Yesu
Okpála bhende akʉnda nakpata Yesu
Yesu atima omʉkpata ndjɨkpa mananɨka ne ká bhisi
Okʉtɨ ɨnde ayala nabhuka Yesu
Omʉkpata ndjɨkpa mananɨka ne ká bhisi-e agie lɨo
Yesu akpi djalɨ
Kpála bini na ndu doto na Samalɨa ɨnde amene bádha ’ngʉ́
Yesu anʉ natsia Malata ne Malɨa
Yesu asuno nakpokpo ’ngʉ́ ne Ebhe pɨ omʉkpata gba e-o
Yesu agbe siti bua ɨnde adʉ ani ’bhɵ kpála-o
Siti bua tɨ da matá nagie lɨe
Djalɨ na kʉkʉlʉ
Yesu ayala namene ngamba ’ngʉ́ pɨ okpála
Nadʉ lɨ zɨ ’kpɨ́
Yesu ambamba ta osisiti ’ngʉ́ gba omʉFalisai di ne bhende gba omʉsuno na lɨ́lɨ gba Moidje-o
Yi dʉ apa ’ngʉ́ mbámbá, yi adʉ́ ne tsʉlʉ de
Kpála ɨnde a ayo me yi kpe e ko
Okpála ayála Yesu-o, Yesu ayála di uo
Mʉkobho gba kpála ane tɨa
Yi ha lɨyi pɨ Ebhe
Yi wo tɨa gba yi-e abhʉ́lá
Okpála na kulu ɨnde ɨ ngalila
Kpála na kulu na ngbingbili di ne kpála na kulu na sisiti
Yesu ago ngʉ́ nagbogbo bhʉsʉ okpála
Yi mbɨla engʉ́ ɨnde ngakodho ’kpɨ́ mbɨa ɨnde-e ko
Yi dje lɨyi ne kpála ɨnde yi nde ne e bhʉ́ ’ngʉ́ ko
Ebhe ngaꞌɨ okpála me u dji bua o
Ndula na figi ɨnde ɨ lɨ lɨ́lɨ́ de
Yesu akobho ɵlɵ bini na kuo bhʉ́ ’kpɨ́ naguo gba omaYuda
Gbitaku pɨndjɨ lɨ́ ndula u aꞌɨ e me mʉtadi
Gbitaku pɨndjɨ levile
Yi lɨ lɨ bhotɨ na yeye
Yesu lɨ kpadjɨ na Yelusalema
Yesu akobho kpála na kuo lɨ ’kpɨ́ naguo gba omaYuda
Yi kɵ lɨyi ne kuto
A ayo naꞌɨ da bhʉ́ anokomɨa gba mʉ-o?
Gbitaku pɨndjɨ ’ngbé anokomɨa
Yi ꞌo ka ndʉ ’he hana ngʉ́ nakpata Yesu
Ngʉtʉ ɨnde akolo padhá
Gbitaku gba kandɵlɵ ɨnde angɨta, u atsia au matá e
Gbitaku pɨndjɨ lɨ́ falanga ɨnde angɨta, u atsia au matá e
Gbitaku gba ndɨlɨ ɨnde angɨta, u atsia au matá e
Kpála na kulu na kali
Yesu asuno pɨndjɨ ’ngʉ́ ngangá
Gbitaku gba bhʉlʉ tɨa ne bhʉlʉ ndɨbhɨlɨ
Yi mbu lɨ siti ’ngʉ́ gba okpála koko
Nabhuka na kpekpeke
Kulu ɨnde a ayo me kpála na kulu mene e ko
Yesu akobho okpála na kába ndjɨkpa
Nedhɨnga lɨ Ebhe agó naʉ lɨe pɨ́la doto
Gbitaku gba siti kpála nakodho ’ngʉ́ ne ɵkɵ bini na ɵɵlɵ
Gbitaku gba mʉFalisai , ne ndɵmbɨ na mandjandja
Yesu asia ongɨsɨ na ndjendje
Bhʉlʉ tɨa ne uo ne Yesu
Yesu akpo ’ngʉ́ bhʉtsibhʉtsi na bata pɨndjɨ nakpi di ne nazuku ka e
Yesu akobho kpála bini ɨnde ɨ u ’kpɨ́ de
Yesu alɨ bhʉ́ ’tɨ gba Djakayo
Gbitaku gba okpála na kulu ndjɨkpa
Yesu alɨ bhʉ́ Yelusalema
Yesu aku ’gbá ngʉ́ okpála na Yelusalema
Yesu alɨ bhʉ́ ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda
A ngaha angu pɨ Yesu da?
Gbitaku pɨndjɨ okpála na kulu ɨnde abhɵlɵ ndɨlɨ gba ngámá gba o-o
Engʉ́ pɨndjɨ nakala mandjandja
Nazuku ka okpála ɨnde amu
Masɨya ne Ngámá gba Davidi
Yi améne maka omʉsuno na lɨ́lɨ de
Makiso gba ɵkɵ bini na ɵɵlɵ
Yesu apa me: «U agʉ́gʉmʉ ’ngbé ’tɨ Ebhe gba omaYuda-o»
Lɨkabhu ɨnde akólo kala sokpɨ́-o
Engʉ́ ɨnde akólo lɨ Yelusalema
Nakolo ka sokpɨ́
Gbitaku pɨndjɨ ndula na figi
Yi lila lɨyi malila
Ongámásɨ gba omaYuda agɨlɨ nabhɵlɵ Yesu
Yesu atima okpála me, u nʉ po bhʉ́la ezʉ na anokomɨa
Yesu aha mapa ne vino pɨ obhʉlʉ titima
Ane ne engbé da?
Yesu apa pɨ Piele me: «Mo oyála ma»
Yesu apa pɨ omʉkpata gba e me, u leke lɨo ngʉbula egʉ́
Yesu anʉ nayo Ebhe pɨ́ eta na ondula na Olive
U aholo Yesu
Piele apa me nɨ mbɨla Yesu de
U asobho Yesu, u atsia abhɨ di anɨ
Odimandɵ akodho ’ngʉ́ gba Yesu
U anʉ ne Yesu kala Pɨlatɵ
U anʉ ne Yesu kala ngámá Elode
U akodho ’ngʉ́ gba Yesu me anɨ kpi bha makpi
U anʉ ne Yesu ngʉ́ nabhɵlɵ anɨ
U agɨ Yesu lɨ kulusi
Yesu akpi
U azɨ Yesu
Yesu azuku
Yesu akoto lɨ omʉkpata bhisi lɨ kpadjɨ na Emausɨ
Yesu asuno lɨe pɨ omʉkpata gba e-o
Ebhe aha Yesu abhʉ́lá