^
Akaloma
Lilumbo ku Nnoongo
Makakala gu Nhwalo Gwambone
Malemwa ga bandu
Hukumu ja Nnoongo
Akayahudi na Malagilo gabe
Abije mundu ojwabi jwambone
Kujeketeligwa na Nnoongo kuimani
Kulandanakia nu Ulaimu
Lilagano lya Nnoongo lipokaligwa kuimani
Kupaligwa na Nnoongo
Adamu na Kilisto
Tulama kukulimba kwa magambu ga Kilisto
Akabanda abapaligwa
Nhwalo gukutolana
Malagilo na Mabaja
Ngondo nkati ja mundu
Kutama mu Uhuke jwa Nnoongo
Kibumo chikiika
Lipalano lya Nnoongo
Nnoongo na bandu bakwe
Lilaka na kia ja Nnoongo
Kuisilaeli nu Nhwalo Gwambone
Ukomboi kwa bandu boa
Kiya ja Nnoongo Kuisilaeli
Ukomboi gwa bandu ba ilambo yenge
Komboka bandu buku Isilaeli
Nnoongo alumbigwe
Kutama kukummegele Nnoongo
Kujali madalaka
Kupalana kwakalongo
Makanhukumuje nnongo gwinu
Makannyambuki kugweje nnongo gwinu mumabaja
Tukikipala tubenituje, tapala na bange
Nhwalo Gwambone kwa bandu boa
Liengo lya Paulo
Mawacho ga Paulo gu kutyangila Kuloma
Napatanga abali bandu boa
Maboulo gu kujomolela
Kugongale kukunnumba Nnoongo