^
Zosua
Garunia Tamasa se Zosua Pude La Vagia sa Popoa Kenani
Tozi ni Zosua Gua Sapu Kaqu Tavetia rina Tie
Garunu Lani Zosua pa Zeriko sari Nana Tie Piko
Karovia rina Butubutu Izireli sa Ovuku Zodani
Ta Veko Varigara sari na Patu Vina Balabala
Ta Magu sari na Tie Izireli pa Qiliqali
Sa Mateana te Zihova pu Koimatani sari na Tie Izireli
Sa Tina Huara pa Zeriko
Sa Sinea te Ekani
Sa Vina Kilasa meke Tinahuara pa Ai
Ta Tiro sa Tinarae pa Toqere Ebali
Sekesekei nia rina Tinoni Qibione se Zosua
Tava Kilasa sari na Tie Amoraiti
Tuqe Vagi e Zosua sari ka Lima Baṉara Tadi na Tie Amoraiti
Sokudi Voloso Popoa tadi na Tie Amoraiti si Tuqe Vagi e Zosua
Tava Kilasa sa Baṉara Zabini meke sari Nana Baere
Doduru Popoa Ta Vagi koe Zosua
Sari na Baṉara pu Ele Tava Kilasadi koe Mosese
Sari na Baṉara pu Tava Kilasa koe Zosua
Sari na Popoa saripu Lopu Ele Ta Tuqe Vagi
Vina Hiana sa Pinaqaha Popoa pa Kali Gasa Rimata pa Zodani
Sari Pinaqaha Popoa saripu Ta Vala koe Rubeni
Sa Voloso Popoa Ta Paqaha Vala koe Qadi
Sa Voloso Popoa Ta Vala koasa Kukuruna sa Butubutu te Manase
Vina Hiana sa Pinaqaha Popoa pa Kali Lodu Rimatana sa Ovuku Zodani
Heboroni si Ta Vala koe Kelebi
Sa Voloso Popoa Ta Poni koasa Butubutu Ziuda
Va Kilasi meke Vagi e Kelebi sari na Vasileana pa Heboroni meke pa Debiri
Sari na Vasileana Tanisa Butubutu Ziuda
Sa Voloso Popoa Ta Poni koasa Butubutu Iparemi pa Kali Lodu Rimata pa Zodani
Sari na Voloso tadi na Tatamana pa Iparemi
Sa Butubutu Manase pa Kali Lodu Rimata pa Zodani
Tepa Pepeso Pule sari na Butubutu Iparemi meke Manase
Sari na Voloso Popoa tadi Ka Zuapa Butubutu Izireli Pule
Sa Voloso Popoa Ta Vala koe Benisimane
Sa Voloso Popoa Ta Vala koasa Butubutu Simione
Sa Voloso Popoa Ta Vala koasa Butubutu Zeboloni
Sa Voloso Popoa Ta Vala koe Isaka
Sa Voloso Popoa Ta Vala koasa Butubutu Asa
Sa Voloso Popoa Ta Vala koasa Butubutu Napitalai
Sa Voloso Popoa Ta Vala koasa Butubutu Dani
Sa Pepeso Ta Hia Vala koe Zosua
Hokoto sa Vina Hia Pepeso
Sari na Vasileana Tadi na Tie Govetedi
Sari na Vasileana Lavata Tadi na Tinoni pa Butubutu Livae
Tagoa rina Tinoni Izireli sa Popoa
Garunu Puleni e Zosua pa Dia Popoa sari na Butubutu pa Kali Gasa Rimata
Sa Hope Kapae pa Zodani
Sa Zinama Luluara te Zosua
Zamai Zosua pa Sekemi sari na Tie Izireli
Mate se Zosua meke se Elieza