^
MAKA
Sa Tinarae te Zone Papitaiso
Ta Papitaiso meke Ta Toketoke se Zisu
Tioki Zisu sari ka Made Tie Habu
Sa Tie pu Ta Hilae Tomate Kaleana
Soku Tie si Salaṉi Zisu
Tarae pa Qaleli se Zisu
Salaṉia Zisu si Keke Tie Popoquna
Salaṉia Zisu si Keke Tie Mohona
Tiokia Zisu se Livae
Ninanasa pa Vina Madi pa Ginani
Guguana sa Rane Sabati
Salaṉia Zisu sa Tie pu Mate Limana
Sa Puku Vinarigara Lavata pa Masa Qaleli
Vizati Zisu sari ka Manege Rua Nana Apositolo
Zisu meke Belozibabi
Sa Tinana Zisu meke sari na Tasina Zisu
Sa Parabolona sa Tie Uma
Sa Ṉatidi gua rina Parabolo
Va Bakalia Zisu sa Parabolona sa Tie Uma
Sa Zuke pu Tava Opo Tamunu Lolu
Sa Parabolona sa Tinoqolo Tanisa Binaṉara te Tamasa
Sa Parabolona sa Kiko Masitadi
Va Bulea Zisu sa Raneboṉi
Salaṉia Zisu si Keke Tie pu Ta Hilae Tomate Kaleadi
Sa Tuna Vineki e Zaerasi meke sa Barikaleqe pu Tiqua sa Poko te Zisu
Ta Kilu pa Nazareti se Zisu
Garunu Vura ni Zisu sari ka Manege Rua Disaepeli
Sa Minate te Zone Papitaiso
Poni Zisu sari ka Lima Tina Tie
Ene pa Kolo se Zisu
Salaṉi Zisu sari na Tie Mohodi pa Qenesareti
Sa Vina Tumatumae Koadi Tadi na Tie Ziu
Tiṉitoṉa pu Va Bonia sa Tie
Sa Rinaṉeraṉe Tanisa Barikaleqe Zenitailo d
Salaṉia Zisu sa Tie Pokana
Poni Zisu sari ka Made Tina Tie
Tepa Tinavete Variva Magasana sari Parese
Va Balau i Zisu sari Nana Disaepeli
Salaṉia Zisu sa Tie Behuna pa Betiseda
Helahelae nia Pita sapu e Zisu sa Karisito d
Tozia Zisu sa Nana Tinasigiti na Minate
Ta Ilirae Ṉedala sa Isumatana e Zisu pa Toqere
Salaṉia Zisu si Keke Koreo sapu Koa ia na Tomate Kaleana
Tozi Pulea Zisu Guguana sa Nana Minate
Esei sapu Arilaena Hola?
Asa sapu Lopu Kana Gita si Tokani Gita
Sa Tinoketoke pu Va Kamo Gita pa Sinea
Sa Vina Tumatumae te Zisu koasa Vinariluari pa Vinarihaba
Mana ni Zisu Sari na Koburu Hite
Sa Tie Tagotago
Vina Ṉeta Totoso Zama nia Zisu sa Nana Minate
Sa Tinepa Tadi Zemisi e Zone
Va Dodogorae Pulea Zisu se Batimeasi
Sa Ninuquru Va Mataqara te Zisu pa Zerusalema
Leve nia Zisu sa Huda Piqi
La pa Zelepade se Zisu
Sa Vinanonoga koasa Huda Piqi
Zisu meke sa Nana Ṉiniraṉira
Sa Parabolodi rina Tie Tavetavete pa Inuma Vaeni
Sa Guguana sa Tinabara Takisi
Sa Guguana sa Tinuru Pule pa Minate
Sa Ṉati Tinarae Arilaena
Sa Guguana sa Karisito
Vina Balau te Zisu koasa Guguadi rina Tie Va Tumatumae koasa Tinarae te Mosese
Sa Vinariponi Tanisa Nabonaboko
Sa Tinahuara Tanisa Zelepade
Sari na Tinasuna na Ninaqunaqu
Sa Tinahuara sapu Kaleana Va Gorevura
Sa Minae Tanisa Tuna na Tie
Sa Vinanonoga Tanisa Huda Piqi
Sa Rane meke sa Totoso si Lopu Ta gilana
Hata ia Rini sa Siraṉa pude Va Matea se Zisu
Ta Lumue Oela Humaṉa Lea se Zisu pa Betani
Va Egoa Ziudasi pude Vata Qora nia se Zisu
Sa Hinenahena Pasova te Zisu meke sari Nana Disaepeli
Podalae nia Zisu sa Ginani Hope pa Hinenahena Pasova
Tozi Va Kenue nia Zisu sa Inoso te Pita
Varavara se Zisu pa Qetisemani
Sa Tinuqe Vagina e Zisu
Ta Turaṉa La se Zisu koa sa Puku Tie Varipitui tadi na Tie Ziu se Zisu
Osonia Pita se Zisu
Ta Turaṉa La Koe Paelati se Zisu
Sa Vinizata pude Va Matea se Zisu
Ṉoṉovalia rina Solodia se Zisu
Tava Mate pa Korosi se Zisu
Sa Minate te Zisu
Ta Veko pa Lovu sa Tinina Zisu
Sa Tinuru Pule te Zisu
[Sari na kinubekubere koadi sapu gotogotodi si lopu koa sari na vesi pa Maka 16:9-20.]
KEKE VINAHOKOTO KOANA KOASA QOSIPELI
Vata dogoro Koe Mere sa Barikaleqe Magidala se Zisu
Vura se Zisu Koari Karua Disaepeli
Vata Dogoro Koari ka Manege Eke se Zisu
Ta hena Sage La pa Maṉauru se Zisu