^
KƆLƆSI SHIINBII
Poli à Kɔlɔsi dánafeebii shɛ́ɛre
Poli à fwù kan Kile á Kɔlɔsi dánafeebii kyaa na
Poli na Kile ɲáare Kɔlɔsi dánafeebii kyaa na
Kirisita ɲyɛ diɲyɛŋi puni ɲùŋɔ na
Poli na zhìŋi leni dánafeebii kurugo
Yii aha mpyi ná Kirisita e, yii nàzhan à fworo yasunɲyi i
Toroŋkanni niɲjyeeni ná nivɔnni kani
Dánafeebii wwoɲɛɛge kani
Pyɛnge wwoɲɛɛge kani
Bilibii ná pi ɲùŋufeebii kani
Yɛrɛyi nizanɲyi
Fwùŋi nizanŋi