^
1 దినవృత్తాంతములు
ఆదిమానవుడైన ఆదామునుండి నోవహు వరకు వంశ చరిత్ర
యాపెతు సంతతివారు
హాము సంతతివారు
షేము సంతతివారు
అబ్రాహాము కుటుంబం
శారా కుమారులు
శేయీరు సంతతియగు ఎదోమీయులు
ఎదోము రాజులు
ఇశ్రాయేలు కుమారులు
యూదా కుమారులు
రాము సంతతివారు
కాలేబు సంతతివారు
యెరహ్మెయేలు సంతతివారు
కాలేబు కుటుంబం
దావీదు కుమారులు
దావీదు తర్వాత యూదా రాజులు
యూదా బబలోను వశమైన పిమ్మట వున్న దావీదు కుటుంబం
ఇతర యూదా కుటుంబ సమూహాలు
షిమ్యోను కుమారులు
రూబేనీయుల సంతతివారు
గాదు సంతతివారు
యుద్ధ నైపుణ్యంగల కొందరు సైనికులు
లేవీ సంతతివారు
లేవీ సంతతిలో ఇతరులు
ఆలయ సంగీత విద్వాంసులు
అహరోను సంతతివారు
లేవీయుల కుటుంబాలకు నివాసాలు
ఇతర లేవీ కుటుంబాలవారు నివాసాలు పొందటం
ఇశ్శాఖారు సంతతివారు
బెన్యామీను సంతతివారు
నఫ్తాలి సంతతివారు
మనష్షే సంతతివారు
ఎఫ్రాయిము సంతతివారు
ఆషేరు సంతతివారు
సౌలు రాజు కుటుంబ చరిత్ర
యెరూషలేము ప్రజలు
సౌలు రాజు కుటుంబ చరిత్ర
సౌలు రాజు మరణం
ఇశ్రాయేలుకు దావీదు రాజవటం
దావీదు యెరూషలేమును జయించటం
దావీదు యొక్క ముగ్గురు వీర నాయకులు
దావీదు ఇతర యోధులు
ముఫ్పై మంది వీరులు
దావీదుతో కలిసిన శూరులు
గాదీయులు
ఇతర సైనికులు దావీదుతో కలవటం
హెబ్రోనులో మరికొందరు దావీదును చేరటం
ఒడంబడిక పెట్టెను తిరిగి తీసుకొని రావటం
దావీదు రాజ్య విస్తరణ
దావీదు ఫిలిష్తీయులను ఓడించటం
ఫిలిష్తీయులపై మరో విజయం
ఒడంబడిక పెట్టె యెరూషలేముకు తేబడుట
దావీదు యాజకులతో, లేవీయులతో సంప్రదించటం
గాయకులు
దావీదు కృతజ్ఞతా స్తోత్ర గీతం
దావీదుకు దేవుని వాగ్దానం
దావీదు ప్రార్థన
దావీదు వివిధ రాజ్యాలను జయించుట
దావీదు క్రింద ముఖ్య అధికారులు
దావీదు మనుష్యులను అమ్మోనీయులు అవమాన పరచటం
అమ్మోనీయులను యోవాబు నాశనం చేయటం
ఫిలిష్తీ యోధుల సంహారం
ఇశ్రాయేలీయులను లెక్కించిన దావీదు పాపం
ఇశ్రాయేలును దేవుడు శిక్షించటం
ఆలయ నిర్మాణానికి దావీదు వ్యూహం
ఆలయ సేవకై లేవీయులకు ఏర్పాట్లు
గెర్షోను వంశం
కహాతు సంతతివారు
మెరారి సంతతివారు
లేవీయుల పని
యాజకులకు సేవను కేటాయించడం
ఇతర లేవీయులు
గాయక బృందాలు
ద్వారపాలకులు
కోశాధికారి, మరియు ఇతర అధికారులు
సైనిక సమూహాలు
వంశ నాయకులు
దావీదు ఇశ్రాయేలీయులను లెక్కించటం
రాజకార్య నిర్వహకులు
ఆలయం నిర్మాణానికి దావీదు యోచన
ఆలయం నిర్మాణానికి కానుకలు
దావీదు చక్కటి ప్రార్థన
సొలొమోను రాజవటం
దావీదు మరణం