^
1 JOHN
John ita̖ˀdoˀ i toˀwí In Tu̖u̖ kin nakhá̖wä́ˀiví̖ˀgeḏi
Yôesi Táḏá-áḏí gimuuḏá háˀto ívítꞌaywó̖ˀkanhûuwí
Yôesi Táḏá âytaaḏá iví tsontu̖u̖ âyˀaˀginnamí
Háa in wé̖ˀgeˀin tꞌowa Yôesi dâytaapíˀin inbí wówátsi dâyhon waa in tꞌowa i dâyséegíˀin wíḏínkhâyˀä̖hpí ovâyhí̖ˀa̖míˀin
Christ-ví hä́nbi ho naˀä̖ˀ
In Jesus-víˀpiyeˀ dívíwhä̖yundeˀindá Yôesi Táḏáví ây dimuu
Toˀwên Yôesi Táḏáví ây ûnmuuˀin wíḏívítꞌaywó̖ˀkanhonpí
Yôesi Táḏáví ây ûnmuuˀin dívíséegímáa
In toˀwên ditû̖ˀnin i Yä̖ˀḏâaˀi Pꞌoewa̖a̖hâ̖a̖ dâymáaˀindá bîntayi̖ˀní
Yôesi Táḏá iví ây ûnmuuˀin iséegí, heḏânho indá wáˀ dínkhâyˀä̖ˀ wíˀnä́ táye dívíséegíhûuwíˀin
Yôesi Táḏáḏí iví ay Jesus-ví̖ˀgeḏi dítu̖ˀan
Yôesi Táḏáḏí wówátsi nahándepíˀin dímä́gi